Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2009

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ, ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΟΙ ΘΕΟΦΩΤΙΣΤΟΙ


Οι Τρεις Ιεράρχες πρώτευσαν σε όλους τους τομείς της πνευματικής ζωής. Κατέκτησαν με τον προσωπικό τους αγώνα και την βοήθεια της θείας Χάριτος τις κορυφές της αγιότητος και καλούσαν τους πιστούς να ανεβαίνουν στις ωραίες πνευματικές αναβάσεις.


Άσκησαν στον ύψιστο βαθμό την φιλανθρωπία και ανακούφισαν τον πόνο χιλιάδων αναξιοπαθούντων.


Δίδασκαν καθημερινά τους πιστούς αναλύοντάς τους τις θεόπνευστες αλήθειες της Πίστεώς μας και διαφωτίζοντάς τους για τα μεγάλα θέματα, που απασχολούν την ψυχή κάθε ανθρώπου.


Καθόρισαν συστηματικά την λειτουργική ζωή της Εκκλησίας, για να μπορούν να λατρεύουν οι πιστοί θεάρεστα τον Κύριο.


Συνέγραψαν θαυμάσια συγγράμματα, τα οποία ξεπέρασαν τη φθορά του χρόνου και ισχύουν και για τις μέρες μας. Ο εθνικός μας ιστορικός Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος γράφει ότι με τα συγγράματά τους οι Τρεις Ιεράρχαι «απετελέσαν εποχήν λόγου νέαν, μεγάλην και ένδοξον διά το ανθρώπινον γένος» (Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τόμ. 2ος, μέρος Β’ σελ. 1, 6).


Πολύ εύστοχα ελέχθη γι’ αυτούς ότι ήταν «εύγλωττοι κατά τον λόγον, ευγλωττότεροι κατά τον βίον, ευγλωττότατοι κατά τον θάνατον».
Βασικό στοιχείο της αγιότητος και των τριών είναι ότι ήταν ασυμβίβαστοι με το κακό, την αμαρτία και την αίρεση. Δεν γνώριζαν τη γλώσσα των συμβιβασμών και της διπλωματίας. Προτιμούσαν να χάσουν τη θέση τους και αυτή τη ζωή τους, παρά να συμβιβαστούν σε θέματα αρχών και πίστεως. Δε σκέφτηκαν ποτέ εάν αντίπαλοί τους ήσαν αυτοκράτορες ή σοφοί διάφοροι ή ισχυροί κατά κόσμον. Έμειναν ακλόνητοι στην ορθή πίστη και ζωή αψηφώντας τις συνέπειες.


Εμείς, έπαρχε Μόδεστε, είπε στον απεσταλμένο του αρειανού αυτοκράτορα Ουάλη ο Μ. Βασίλειος, είμαστε ήρεμοι και πράοι άνθρωποι και υποχωρούμε όταν πρόκειται για προσωπικά μας θέματα.


Όταν όμως πρόκειται για την πίστη μας στον Θεό, «;Oταν Θεός ᾖ τό κινδυνευόμενον» δεν υπολογίζουμε τίποτε, αγωνιζόμαστε μέχρι θανάτου, χωρίς να φοβόμαστε οποιοδήποτε βασανιστήριο. «Ακουέτω ταυτα καί βασιλεύς». Να τα πεις και να τ’ ακούσει αυτά κι ο βασιλιάς (PG 36, 561).


Και ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, αφού νίκησε τους αρειανούς και πήρε πίσω τους Ναούς της Κωνσταντινούπολης, που τους είχαν καταπατήσει αυτοί, και ενώ είχε φίλο του τον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Μέγα και μαζί του το μεγαλύτερο μέρος του πιστού λαού, όταν μερικοί ζηλόφθονες επισκόπου αμφισβήτησαν την εκλογή του, παρητήθη αμέσως. Δε θέλησε να έλθει σε συμβιβασμούς με μοχθηρούς ανθρώπους. Παρητήθη και από την προεδρία της Β’ Οικουμενικής Συνόδου και από τον Πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως. Αντί της θέσεως προτίμησε την ακεραιότητα και το ασυμβίβαστο του χαρακτήρος του.


Δεν γνώριζε τους διπλωματικούς ελιγμούς, αλλά γνώρισμά του ήταν όπως έγραφε, το «μή παρασυρῆναι», να μη παρασύρεται και να έχει «παρρησίαν» (PG 37, 32-33).


Και ο ιερός Χρυσόστομος, όταν έγινε Αρχιεπίσκοπος


Κωνσταντινουπόλεως και θέλησε να καθαρίσει την Εκκλησία από αναξίους κληρικούς, οι οποίοι είχαν την προστασία της αυτοκράτειρας Ευδοξίας, δεν εδίστασε να ελέγξει και την αυτοκράτειρα για τη ζωή της. Δεν συμβιβάστηκε μαζί της. Γι’ αυτό και εξορίστηκε και πέθανε εξόριστος μέσα σε αφάνταστες κακουχίες, με πνεύμα όμως απτόητο και αδούλωτο. Χαρακτηριστικό του γενναίου και ασυμβίβαστου φρονήματός του βλέπουμε στην ομιλία, που εκφώνησε φεύγοντας για την εξορία:


«Πολλά τά κύματα καί χαλεπόν τό κλυδώνιον· Αλλ’ οὐ δεδοίκαμεν (δεν φοβόμαστε) μή καταποντισθώμεν· επί γαρ τας πέτρας εστήκαμεν. Μαινέσθω η θάλασσα, πέτραν διαλύσαι ού δύναται· ἐγειρέσθω τά κύματα, του Ιησού τό πλοίον καταποντίσαι ουκ ισχύει» (PG 52, 427).
Τέτοιους άγιους, γενναίους και ασυμβίβαστους με το κακό και την αίρεση εκκλησιαστικούς ηγέτες χρειαζόμαστε και σήμερα. Και ας παρακαλούμε την Ιδρυτή της Εκκλησίας μας να μας τους χαρίζει.


“Η Δράσις μας”, τεύχος 465, Ιανουάριος 2009


ΠΗΓΗ: ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Απολυτίκιον Tριώv Iεραρχών.

Hχος α ,

Τους τρεις μεγίστους φωστήρας της τρισιλίου Θεότητος, τους την Οικουμένην ακτίσι, δογμάτων Θείων πυρσεύσαντας , τους μελιρρύτους ποταμούς της σοφίας, τους την κτίσιν πάσαν, Θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας, Bασίλειoν τον μέγαν, και τον θεολόγον Γρηγόριον, συν τω κλεινώ Ιωάννη, τω την γλώτταν χρυσόρρημονι. Πάντες οι των λόγων αυτών ερασταί, συνελθόντες ύμνοις τιμήσωμεν, αυτοί γαρ τη Τριάδι υπέρ ημών αεί πρεσβεύουσιν.

Mεγαλυvάριον Tριώv Ιεραρχώv. Toυς της ευσεβείας καθηγητάς , και της εκκλησίας, νυμφοστόλους και οδηγούς , συν τω Βασιλείω, Γρηγόριον τον Μέγαν, και Ιωάννην άμα , ύμνοις τιμήσωμεν.
Απολυτίκιοv Μ. Bασιλείου

Hχος α

Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος σου, ως δεξαμένην τον λόγον σου, διου Θεοπρεπώς εδογμάτισας, την φύσιν των όντων ετράνωσας , τα των ανθρώπων ήθη κατεκόσμησας. βασίλειον , ιεράτευμα, πάτερ 'Οσιε, Xριστον τον Θεον ικέτευε,δωρήσασθαι ημίν το μέγα έλεος .
Μεγαλυνάριοv. Τον ουρανοφαντορα του Xριστού, μύστην του Δεσπότου , τον φωστήρα τον φαεινόν, τον εκ Καισαρείας και Καππαδόκων χώρας, Bασίλειον τον Μέγαν, πάντες τιμήσωμεν.

Απολυτίκιοv Αγ. Γρηγορίου

Ήχος α
'0 ποιμενικός αυλός της Θεολογίας σου, τας των ρητόρων ενίκησε σάλπιγγας. ως γαρ τα βάθη του πνεύματος εκζητήσαντι, και τα κάλλη του φθέγματος προσετέθη σοι. 'Αλλά πρέσβευε Xριστώ τω Θεώ,. πάτερ Γρηγόριε, σωθήναι τας ψυχάςημών.

Mεγαλυνάριοv .Της θεολογίας τον θησαυρόν, και των θεολόγων, ανεπίληπτον οδηγόν, τον Θείον ποιμένα, και λειτουργόν Κυρίου, Γρηγόριον τον μέγαν, πάντες υμνήσωμεν.

Απολυτίκιον Iερού Χρυσοστόμου.

Ήχος πλ δ.
Η του στόματος σου καΘάπερ πυρσός εκλάμψασα χάρις, την Οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας τω κόσμω Θησαυρούς εναπέΘετο, το ύψος ημίν , της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν. αλλά σοις λόγοις παιδεύων, Πάτερ 'Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τω Λόγω Xριστώ τω Θεώ, σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Mεγαλυνάριοv. Χαίροις ο χρυσόρρειθρος ποταμός , ο την οικουμένην, καταρδεύων νάμα χρυσούν. Xαίροις ο την γλώτταν, χρυσούς και την καρδίαν, Χρυσόστομε Τρισμάκαρ, Πατριαρχών η κρηπίς.

Πέμπτη, 29 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πρόεδρος του ΛΑ.Ο.Σ. Γιώργος Καρατζαφέρης, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2009, θα επισκεφθεί τον νομό Σερρών, όπου θα έχει συναντήσεις με τοπικούς φορείς και θα παραχωρήσει Συνέντευξη Τύπου στα ΜΜΕ. Τον Γιώργο Καρατζαφέρη θα συνοδεύσει ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος, Απόστολος Μπαμίχας.
Το αναλυτικό του πρόγραμμα έχει ως ακολούθως:

12:00 Συνάντηση με το Δήμαρχο Ηράκλειας.

12:30 Εγκαίνια γραφείων Δ.Ε. ΛΑ.Ο.Σ. στην Ηράκλεια.

14:00 Συνάντηση με τον Νομάρχη Σερρών

14:30 Συνάντηση με το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιμελητηρίου Σερρών

17:00 Συνέντευξη τύπου στα ΜΜΕ στο ξενοδοχείο «Ακροπόλ» στις Σέρρες

18:00 Κοπή βασιλόπιτας της Ν.Ε. Σερρών στο ξενοδοχείο «Ακροπόλ»

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το περιοδικό «Ενδοχώρα» και οι εκδόσεις «Πελασγός» σας προσκαλούν την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στις 7 μ.μ. στο ξενοδοχείο Imperial Palace (Aντιγονιδών 11, Θεσσαλονίκη) στην παρουσίαση του βιβλίου του οικονομολόγου και πολιτευτή του ΛA.O.Σ. Xρήστου Xαρίτου με τίτλο «Ριζοσπαστική Δεξιά». Για το βιβλίο θα ομιλήσουν μεταξύ άλλων ο νομάρχης Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Ψωμιάδης και ο εκδότης του περιοδικού «Ενδοχώρα» Γιάννης Kουριαννίδης. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Kαψάλας.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
Ετήσιο μνημόσυνο Γρίβα Διγενή
Δελτίο Τύπου της Πρώτης Γραμμής

Ούτε ο άστατος καιρός , ούτε οι προκλήσεις του κράτους και του παρακράτους μπόρεσαν να σταματήσουν την αγωνιστική πορεία του Πατριωτικού Κινήματος της «Πρώτης Γραμμής». Τα μέλη της παράταξης τίμησαν την μνήμη του Στρατηγού και Αρχηγού της Ε.Ο.Κ.Α. Γρίβα Διγενή με μία μεγαλειώδη πορεία από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου μέχρι τον χώρο του κρησφύγετου.

Η οδός που φέρει το θρυλικό όνομά του σείστηκε από τα συνθήματα της «Πρώτης Γραμμής», όπως τα «ΕΟΚΑ και Γρίβας ήταν η αρχή, Εθνική Αντίσταση στην Πρώτη την Γραμμή», «Ο λαός της Κύπρου στην Πρώτη την Γραμμή, Δόξα και Τιμή στον Γρίβα Διγενή», «ΕΟΚΑ ξανά στης Κύπρου τα βουνά», «Κάτω τα χέρια ομοσπονδιακοί, η Κύπρος είναι ελληνική». Συγκινημένος ο κόσμος που παρακολουθούσε την πορεία χειροκροτούσε αφού πλέον τα συνθήματα αυτά ξυπνούν συνειδήσεις ειδικά στην εποχή μας όπου στην Κύπρο κυβερνούν οι ανθέλληνες του ΑΚΕΛ.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ο πυρήνας νεολαίας της «Πρώτης Γραμμής». Οι νέες και οι νέοι οι οποίοι ήταν παρατεταγμένοι σε τριάδες και φορούσαν τις εντυπωσιακές μπλούζες του Κινήματος με τον Λεωνίδα και το έμβλημα της «Πρώτης Γραμμής», αποτελούν την καλύτερη απόδειξη της συνέχειας της Ελληνικής Φυλής από τον Λεωνίδα στον Γρίβα Διγενή και από εκεί στην σημερινή νεολαία. Δίκαια ο αγωνιστής κ. Σπανός στην υπέροχη ομιλία του, τους αποκάλεσε σύγχρονους σκυταλοδρόμους των αγώνων του Έθνους μας.

Τυχεροί αισθάνονταν οι εναπομείναντες συναγωνιστές του Γρίβα Διγενή που εκεί στον χώρο του κρησφύγετου έβλεπαν ότι οι θυσίες τους δεν πήγαν χαμένες και ότι την ώρα που οι κρατούντες τα ηνία της κυπριακής κυβέρνησης τους λοιδορούν και τους πολεμούν με κάθε μέσο, μία σημαντική μερίδα της Ελληνικής νεολαίας της Κύπρου, τους αποθεώνει και τους τιμά. Από εκεί μέσα θα ξεπηδήσουν οι νέοι αγωνιστές που θα φέρουν την μοναδική λύση που αρμόζει στο πρόβλημα της Κύπρου που δεν είναι άλλη παρά η Απελευθέρωση των σκλαβωμένων Ελληνικών εδαφών μας.

Η «Πρώτη Γραμμή» εντυπωσίασε. Δεν ήταν τυχαίο που όλες οι κάμερες των ΜΜΕ αποθανάτιζαν την πορεία αλλά και την είσοδο του Πυρήνα Νεολαίας στο χώρο της εκδήλωσης. Ο αγώνας τώρα άρχισε.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2009

Ο ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΤΤΙΛΑΣ (ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑ!) ΟΛΚΑΤΣ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΤΙ ΣΚΟΤΩΣΕ 10 ΕΛΛΗΝΟ-ΚΥΠΡΙΟΥΣ!!!

Το κάθαρμα της Τουρκίας, κακο-ποιός και όχι ηθο-ποιός, Αττίλας Ολκάς δηλώνει στην τουρκική τηλεόραση με άνεση ότι σκότωσε 10 Ελληνοκύπριους! Ένας καθαρά εγκληματίας πολέμου δηλαδή!!!


Δε φτάνει που είναι εγκληματίας πολέμου, τώρα προσπαθεί να ανασκευάσει τις δηλώσεις του κιόλας, λέγοντας ότι όλα αυτά που δήλωσε είναι... σενάριο για έργο του που σκηνοθετεί και που πρόκειται να παιχθεί σύντομα στην Τουρκία.


ΦΥΛΑΚΗ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΑΠΕΧΘΗ (ΣΤΗΝ ΟΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΥ) ΑΤΤΙΛΑ ΟΛΚΑΤΣ
Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΟΡΚΟΝΕΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΑνακοίνωση της εφημερίδας Αδούλωτη ΜάνηΤην 21η Ιανουαρίου 2009 οι Γεώργιος Λουκάκος (ιατρός) και Γεώργιος Δημακόγιαννης (εκδότης) ως εκπρόσωποι της Επιτροπής Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των τριών ανήλικων τέκνων της οικογένειας Κορκονέα, συνάντησαν την μητέρα τους Μαρία Κορκονέα και σε κλίμα συγκίνησης τής παρέδωσαν την επιταγή με το σεβαστό οικονομικό ποσό που συγκεντρώθηκε στον ένα μήνα λειτουργίας του σχετικού τραπεζικού λογαριασμού.


Εκτός τής επιταγής παραδόθηκε και αναλυτική κίνηση με το σύνολο των τραπεζικών πράξεων του εν λόγω λογαριασμού, καθώς και πλήθος επιστολών συμπαράστασης από Συμπατριώτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.


Η κ. Μαρία Κορκονέα σε γραπτή δήλωσή της αναφέρει τα εξής:
Εκφράζω από τα βάθη της ψυχής μου ένα μεγάλο Ευχαριστώ σε όλους τους Συνανθρώπους μας που από κάθε σημείο της Ελλάδας και το εξωτερικό έσπευσαν εμπράκτως να μας συμπαρασταθούν.


Ευχαριστώ εφημερίδες, ιστοσελίδες κι άλλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, τοπικά και πανελλήνια, τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς κ.λπ., που παρά το αρνητικό κλίμα των ημερών πρόβαλαν και στήριξαν αυτήν την πρωτοβουλία. Ιδιαίτερο Ευχαριστώ τέλος να εκφράσω στους πρωταγωνιστές αυτής της μανιάτικης πρωτοβουλίας, και ιδιαίτερα στους επιφανείς Συμπατριώτες μας Γ.Λουκάκο (ιατρό) και Γ.Δημακόγιαννη (εκδότη) που, χωρίς να μας γνωρίζουν προσωπικά αλλά και χωρίς κανένα δισταγμό, μπήκαν μπροστά σε μια υπόθεση ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που απ’ την αρχή όμως έκρυβε κινδύνους και σκοπιμότητες. Εγώ και η οικογένειά μου θα θυμόμαστε πάντα ό,τι τόσο ανθρώπινα και άφοβα έκαναν για μας. Εύχομαι τέλος ολόψυχα σε όλους σας Καλή Χρονιά και Υγεία σε σάς και τους δικούς σας, και ποτέ κανείς σας να μη βρεθεί σε δοκιμασία σαν κι αυτή που βρίσκεται η οικογένειά μου από την 6η Δεκεμβρίου 2008.


Μάνη, 21-1-2009 Μαρία Επαμ. Κορκονέα


Οι Γ.Λουκάκος και Γ.Δημακόγιαννης απ’ την μεριά τους επίσης αφού ευχαρίστησαν θερμά τα ΜΜΕ και όλους όσους στήριξαν εμπράκτως την Μανιάτικη Πρωτοβουλία, χωρίς μάλιστα πολλοί εξ’ αυτών να ‘ναι Μανιάτικης καταγωγής, τόνισαν χαρακτηριστικά:


«Οι εκατοντάδες ευαίσθητοι κι αδούλωτοι Συνέλληνες που έσπευσαν να ανταποκριθούν στο κάλεσμά μας, έδωσαν την καλλίτερη απάντηση στους εκφραστές τής κίτρινης δημοσιογραφίας που ασμένως την διέστρεψαν, την συκοφάντησαν και την λοιδόρησαν, αναδεικνύοντας για μια ακόμη φορά την δημοσιογραφική αλητεία τους και το τι τελικά κρύβουν κάτω από το «δημοκρατικό και προοδευτικό» τους προσωπείο. Σ’ αυτή την χώρα τα τρία ανήλικα παιδιά του Κορκονέα δεν έχουν κανένα δικαίωμα λιγότερο απ’ τα παιδιά του Κουφοντίνα, για τα οποία κάποιοι τότε αμέσως κινητοποιήθηκαν. Δεν είναι παιδιά ενός κατώτερου Θεού. Τους αξίζει μάλιστα κάθε συμπαράσταση και αλληλεγγύη στην απρόσμενη και τραγική οικογενειακή τους περιπέτεια κι εμείς αυτό το μήνυμα στείλαμε απ’ την ανυπότακτη Μάνη. Καλωσορίζουμε λοιπόν με συγκίνηση και αγάπη την μανιάτικη οικογένεια Κορκονέα στην Πατρώα Γη μας και τους ευχόμαστε καλορίζικοι και κάθε καλό στην ζωή τους!»


Φωτογραφία 21.01.2009: Οι Γεώργιος Λουκάκος και Γεώργιος Δημακόγιαννης παραδίδουν την επιταγή για τα τρία ανήλικα τέκνα στην Μαρία Κορκονέα, μαζί με πλήθος επιστολών συμπαράστασης.
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΙΜΙΑ 2009 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗΣ

13 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 19:00

ΜΝΗΜΕΙΟ ΙΜΙΩΝ,ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΡΗΓΙΛΛΗΣ

ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΕΚΕΙ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΝΗΜΗΣ

Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009

Η ΓΕΝΙΑ ΤΗΣ NUTRICIA. ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 'Ο ΜΙΚΡΟΣ ΤΣΙΠΡΑΚΗΣ'. Ο ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΟΥ


ΕΚΤΑΚΤΟ!!! ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ ΒΓΑΖΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΔΩΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ.


ΓΙΑ 13η ΦΟΡΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΑΔΩΝΙ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ. ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ ΚΗΦΗΝΩΝ

Για 13η φορά, παρακαλώ, οι αναρχικοί οι κηφήνες καταστρέφουν το βιβλιοπωλείο-θησαυρό του βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ κ. Άδωνι Γεωργίαδη. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η επίθεση έγινε όσο ένας άνθρωπος του βιβλιοπωλείου ήταν μέσα σε αυτό. Μάλιστα και τον είδαν, και τους φώναξε, μήπως και τους αποτρέψει. Αλλά τα μωράκια που βυζαίνουν απο τους μαστούς του ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαβαίνουν και τα κάνουν όλα λίμπα. Καθαρά δολοφονική επίθεση δηλαδή. Όχι αστεία.

Αγαπητοί υποστηρικτές των κουκουλοφόρων-εγκληματιών χαρείτε που το βιβλιοπωλείο του πονοκεφάλου σας Άδωνη Γεωργιάδη (λέτε πως η φωνή του σας προκαλεί πονοκέφαλο αλλα στην ουσία αυτός προκαλείται απο τα λόγια του και τις θέσεις του που είναι επικίνδυνες για το σάπιο σύστημα) έγινε σκόνη και ξαναβγήτε στο δρόμο μήπως και το ξαναδείτε να καταστρέφετε.

Όχι μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι. Μια χαρά είναι η αστυνομία μας. Αλλά κουκουλοφόροι γουρούνια δολοφόνοι.

Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου 2009

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο του Αρχηγού του ενωτικού - απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. στρατηγού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Λεμεσό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας το Πατριωτικό Κίνημα «Πρώτη Γραμμή» διοργανώνει πορεία προς το κρησφύγετο του Αρχηγού, όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον ιστορικό - συγγραφέα Γιάννη Σπανό. Λεωφορεία για την εκδήλωση της «Πρώτης Γραμμής» θα αναχωρήσουν από όλες τις πόλεις (πληροφορίες 7000-7067).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου 2009

ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ. Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΜΑΣ

Μάξιμος ο Ομολογητής
και η αίρεση του μονοθελητισμού

Τού Αρχιμ. Μαξίμου Ματθαίου

"Τόν δι οίκτον γενόμενον, ως ευδόκησεν, άνθρωπον, εν δυσί θελήσεσιν, ενεργείαις τε, κατανοούμενον, Οσιε, εκήρυξας Μάξιμε, αποφράττων μιαρών, τα απύλωτα στόματα,μονοθέλητον, μονενέργητον τούτον δοξαζόντων..."

(Στιχηρό προσόμοιο του Εσπερινού)


Ο Αγιος Μάξιμος ο Ομολογητής αναδείχθηκε μέγας υπέρμαχος της ορθοδόξου πίστεως, εναντιωθείς σε αποφάσεις αυτοκρατόρων και πατριαρχών, οι οποίοι χάριν πολιτικών σκοπιμοτήτων προχώρησαν σε ενέργειες δημιουργίας αιρετικών δοξασιών και υπερασπίσεως αιρετικών ομάδων και λαών και συγκεκριμένα των μονοφυσιτών, προκειμένου να τους προσεταιρισθούν, νοθεύοντας το ορθόδοξο δόγμα και την εξ αυτού απορρέουσα δυνατότητα ανθρωπίνης λυτρώσεως και σωτηρίας, την οποία μας εχάρισε η Θεία Ενανθρώπιση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Ως γνωστόν η Δ΄ εν Χαλκηδόνι Οικουμενική Σύνοδος (451) κατεδίκασε την αίρεση του μονοφυσιτισμού, το αυτό έπραξε και η Ε΄ εν Κωνστανινουπόλει (553).

Παρά τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και τους αυστηρούς νόμους των αυτοκρατόρων, ο μονοφυσιτισμός δεν εξαλείφθηκε και έτσι οι περιοχές της Συρίας, Παλαιστίνης, Αιγύπτου, Μεσοποταμίας και Αρμενίας παρέμειναν χωρισμένες από το κέντρο της αυτοκρατορίας, συνέστησαν δε εκκλησίες αποκομμένες από την κοινωνία με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Κατά τον έβδομο αιώνα, εποχή της αραβικής εξαπλώσεως, των περσικών και αβαρικών επιδρομών, η αυτοκρατορία αντιμετωπίζει μείζον πρόβλημα με τις ανατολικές μονοφυσιτικές περιοχές, από τις οποίες προερχόταν κατά μέγα μέρος και το στράτευμα του αυτοκράτορος.

Ο αυτοκράτωρ Ηράκλειος (610-641), Αρμένιος στην καταγωγή και ο πατριάρχης Σέργιος (610-638), Σύρος, μεγάλοι ηγέτες και οι δύο (διάσωση ΚΠόλεως από την πολιορκία Περσών και Αβάρων το 626 και επανάκτιση του Τιμίου Σταυρού το 630), για να μη χάσει η αυτοκρατορία τις ανατολικές επαρχίες, θέλησαν να συγκρατήσουν τους μονοφυσιτικούς πληθυσμούς με θεολογικές εκφράσεις οικειότερες προς τον δικό τους τρόπο κατανοήσεως του ανθρώπου και του κόσμου.

Επί μεγάλο χρονικό διάστημα ανεζητείτο και εκυοφορείτο λύση, που να συμβιβάζει το ορθόδοξο - κατά τον όρο της Χαλκηδόνος - δόγμα, με τις μονοφυσιτικές απόψεις προς όφελος της αυτοκρατορίας.

Η λύση που επινοήθηκε ήταν ο μονοθελητισμός και, ως συνέπειά του, ο μονοενεργητισμός, του οποίου εισηγητής υπήρξε ο πατριάρχης Σέργιος, υποστηρικτής ο αυτοκράτωρ Ηράκλειος και εκφραστής ο, διαδεχθείς στον πατριαρχικό θρόνο τον Σέργιο, Πύρρος (638-642, 654).

Σέργιος και Πύρρος συντάσουν την "Εκθεση", μονοθελητικού περιεχομένου, προκειμένου να επιτευχθεί η ένωση των μονοφυσιτικών εκκλησιών της ανατολής με την αυτοκρατορία, που δημοσιεύθηκε το 638 με την υπογραφή του Ηρακλείου και επικύρωθηκε από ενδημούσα στην Κωνσταντινούπολη Πατριαρχική Σύνοδο, που συνεκάλεσε ο Πύρρος, για να υποστηρίξει τις μονοθελητικές απόψεις.

Ομως η λύση αυτή αντί να αποκαθιστά μια ισορροπία, όπως επεδιώκετο, έφερε τον χριστιανικό κόσμο της αυτοκρατορίας ένα βήμα πιο κοντά στον μονοφυσιτισμό. Κι αυτό γιατί με την μία θέληση -και μία ενέργεια- εν Χριστώ, υπερισχύει της ανθρωπίνης Του θελήσεως και ενεργείας η θεία θέληση και ενέργεια, η ανθρωπινη καταργείται, κι έτσι η ανθρωπότης του Χριστού παύει να συμμετέχει στην σωτηρία του ανθρώπου.

Ο άνθρωπος παραμένει σχεδόν όπου βρισκόταν πριν να γεννηθεί ο Θεάνθρωπος, παθητικά υποταγμένος στο θείο θέλημα, χωρίς να μπορεί με ελεύθερη βούληση να αποφασίσει ως ξεχωριστή προσωπικότητα τη σωτηρία του. Το έργο της ενανθρωπήσεως μένει στο χώρο του συμβόλου και όχι της αληθινής εν ελευθερία ζωής.

Η εφεύρεση του μονοθελητισμού και μονοενεργητισμού, ως "ορθόδοξη" λύση, δεν διέφερε από την αίρεση του μονοφυσιτισμού. Ολα αυτά δεν τα υπολόγισαν οι εισηγητές του μονοθελητισμού, στην προσπάθειά τους να δώσουν πολιτική λύση στο μεγάλο πρόβλημα που έπρεπε να αντιμετωπίσουν.

Ο μοναχός Μάξιμος (580-662), όμως, γνωρίζει καλά τις διαστάσεις του προβλήματος.
Ελληνας εκ Κωνσταντινουπόλεως, γόνος επιφανούς βυζαντινής οικογένειας, με μεγάλη εγκυκλοπαιδική και ιδιαιτέρως φιλοσοφική παιδεία, σε ηλικία 30 ετών ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου γραμματέως του Ηρακλείου, γρήγορα όμως απεσύρθη και εκάρη μοναχός στη μονή Φιλιππικού στη Χρυσούπολη. Μετά δε δεκαετή παραμονή εκεί, εμόνασε επί διετία στη μονή Αγίου Γεωργίου της Κυζίκου και το 626 εξ αιτίας της επιδρομής Περσών και Αβάρων έφυγε στην Αφρική, όπου και συνδέθηκε με το μοναχό Σωφρόνιο, μετέπειτα Πατριάρχη Ιεροσολύμων, πολέμιο του μονοθελητισμού. Στήν Καρχηδόνα, συναντάται με τον εκθρονισμένο Πατριάρχη Πύρρο, ο οποίος είχε καταφύγει εκεί μετά τον θάνατο του Ηρακλείου (642).

Ο Μάξιμος σε δημόσια συζήτηση με τον έκπτωτο Πύρρο το 645 (J.P.Minge, Patrologia Graeca, τ.91, σ. 287-354), και σε επιστολή του "προς Μαρίνον τον οσιώτατον πρεσβύτερον" στην Κύπρο, την οποία έγραψε το ίδιο έτος (J.P.Minge, Patrologia Graeca, τ.91, σ. 9-38), διατυπώνει με εντυπωσιακή ευκρίνεια τα επιχειρήματά του εναντίον του μονοθελητισμού και του μονοενεργητισμού.

Ομολογεί τις δύο εν Χριστώ θελήσεις, την θεία και την ανθρωπίνη, και μας παρουσιάζει τις άμεσες συνέπειες του ορθοδόξου δόγματος στη σωτηρία και λύτρωση του ανθρώπου, κάτι που μας ενδιαφέρει άμεσα στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Μέ βάση τις απόψεις των μεγάλων Πατέρων και τις αποφάσεις των Οικουμενικών συνόδων καταδεικνύει την συγκεκαλυμμένη "ορθοδόξως" αίρεση. "Ημείς δε τοίς αγίοις Πατράσιν επόμενοι, φαμέν, ότιπερ αυτός (ο Χριστός) ο των όλων Θεός, ατρέπτως γενόμενος άνθρωπος, ου μόνον ως Θεός ο αυτός καταλλήλως τη αυτού θεότητι ήθελεν, αλλά και ως άνθρωπος ο αυτός καταλλήλως τη αυτού ανθρωπότητι (ήθελεν)" (297Β). Δεν είναι δυνατόν, τονίζει, και να παραμένουμε σταθεροί στις αποφάσεις και τον δογματικό όρο της Δ΄ Οικουμενικής Συνόδου περί των δύο εν Χριστώ φύσεων - "Ενα και τον αυτόν Χριστόν υιόν, Κύριον, μονογενή, εν δύο φύσεσιν ασυγχύτως, ατρέπτως, αδιαιρέτως, αχωρίστως γνωριζόμενον" - και να ενώνουμε τα θελήματα και τις ενέργειες σ ένα.

Δεν χωρίζονται οι φύσεις από τις ιδιότητες. "Ει το λέγειν τας φύσεις άνευ της εκάστη προσούσης ιδιότητος, ή Θεόν τέλειον και άνθρωπον τέλειον τον Χριστόν, άνευ των της τελειότητος γνωρισμάτων, αναθεματιζέσθωσαν αι σύνοδοι και προ τούτων οι Πατέρες. Ου μόνον τας φύσεις, αλλά και την εκάστης φύσεως ιδιότητα, ομολογείν ημίν νομοθετήσαντες. Και ου μόνον Θεόν τέλειον και άνθρωπον τέλειον τον αυτόν, αλλά και της τελειότητος τα γνωρίσματα, τουτέστιν, ορατόν και αόρατον τον αυτόν και ένα λέγοντες, θνητόν και αθάνατον, φθαρτόν και άφθαρτον, απτόν και αναφή, κτιστόν και άκτιστον. Και κατ αυτήν την ευσεβή έννοιαν, και δύο ευσεβώς θελήματα του αυτού και ενός εδογμάτισαν" (300ΑΒ).

Και "ήθελεν" ο Χριστός, βεβαίως, και υπέταξε εκουσίως την ανθρώπινη θέληση στον Θεό και Πατέρα, και δεν ήθελε παρά εκείνο που ο Θεός θέλει. Αυτός είναι ο δρόμος και για τον άνθρωπο, να προσβλέπει προς τον Χριστό ως προς τύπο και υπογραμμό της δικής του θελήσεως (Α΄ Πέτρ. β΄ 21) και να τον μιμείται ελευθέρως. "῾Ο αυτός (Χριστός) όλος ήν Θεός μετά της ανθρωπότητος, και όλος ο αυτός άνθρωπος μετά της θεότητος · αυτός ως άνθρωπος, εν εαυτώ και δι εαυτού το ανθρώπινον υπέταξε τώ Θεώ και Πατρί, τύπος ημίν εαυτόν άριστον και υπογραμμόν διδούς προς μίμησιν, ίνα και ημείς προς αυτόν ως αρχηγόν της ημών αφορώντες σωτηρίας, το ημέτερον εκουσίως προσχωρήσωμεν τώ Θεώ, εκ του μηκέτι θέλειν παρ ό αυτός θέλει" (305D) (Πρβλ. ῾Εβρ. β΄ 10, ιβ΄ 2).

Στήν επιστολή προς Μαρίνον ορίζει την έννοια της θελήσεως και της βουλήσεως ως εξατομικευμένης και ελλόγου θελήσεως του ανθρώπου, η οποία αποφασίζει για το περιεχόμενό της με μια άνευ προηγουμένου ελευθερία. Εκεί αναφαίνεται ο νέος τύπος του θέλοντος ανθρώπου. Ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιεί πια τη θέλησή του ως ελκόμενη από το αντικείμενό της και τις ιδιότητές του (Αριστοτέλης), αλλά μ ένα τρόπο αυστηρά προσωπικό.

Στή συζήτηση μετά Πύρρου διευκρινίζει ότι, η μεν φυσική θέληση είναι κοινή σε όλους, αλλά το "πώς θέλειν", ο τρόπος δηλ. της χρήσεως, είναι προσωπικός και μάλιστα δημιούργημα του θέλοντος, ως αποτέλεσμα της πνευματικής εσωτερικής καλλιέργειας και ωριμότητος και της υποταγής - υπακοής στο θέλημα του Θεού. "Ου ταυτόν το θέλειν και το πώς θέλειν· ώσπερ ουδέ το οράν και το πώς οράν. Το μεν γάρ θέλειν, ώσπερ και το οράν, φύσεώς (εστι)· και πάσι τοίς ομοφυέσι και ομογενέσι προσόν· το δε πώς θέλειν, ώσπερ και το πώς οράν, τουτέστι θέλειν περιπατήσαι, και μη θέλειν περιπατήσαι, και δεξιά οράν, ή αριστερά, ή άνω, ή κάτω, ή προς επιθυμίαν, ή κατανόησιν των εν τοίς ούσι λόγων, τρόπος εστί της του θέλειν και οράν χρήσεως, μόνω τώ κεχρημένω προσόν, και των άλλων αυτόν χωρίζον, κατά την κοινώς λεγομένην διαφοράν" (293Α). Το οράν εδώ ως αίσθηση κατ εξοχήν οικεία στο νοείν, σημαίνει σχεδόν ό,τι και το θέλειν.

Ο θέλων άνθρωπος έχει εκ των προτέρων αποφασίσει ότι το βλέμμα του έχει σκοπό να επιθυμήσει το αντικείμενο ή αντιθέτως να δεί μέσα σ αυτό την εκπεφρασμένη βούληση του Δημιουργού και ο σκοπός αυτός είναι μόνο αυτού του θέλοντος και κανενός άλλου. Ετσι αναδεικνύεται η μοναδικότης του θέλοντος και εν συνεχεία του πράττοντος ανθρώπου. Πώς όμως αυτή η σαφήνεια της μοναδικότητος εκάστου μπορεί να υποταχθεί παθητικά - ανενεργά - στη θεία θέληση, που θα ήθελε και θα ενεργούσε τα εαυτής ερήμην του "κεχρημένου", δηλαδή της συγκεκριμένης ανθρωπίνης προσωπικότητος; "Θέλησις γάρ το αυτεξούσιον είναι" (301C) λέει στον Πύρρο.

Και πώς μπορεί να καταργηθεί το αυτεξούσιο;

Ο νέος τύπος του θέλοντος ανθρώπου, που είναι ο νέος άνθρωπος, ο ανακαινισμένος εν Χριστώ, είναι ο αποσπασμένος από τις αισθήσεις, ο ελεύθερος εσωτερικά. Η ψυχή του ανθρώπου επιλέγει ελευθέρως ή να ζήσει αληθινά, ελεύθερα και αιώνια ή να παραδώσει την ελευθερία της, ως ευκαιρία για αληθινή ζωή, και να υποκλιθεί σε τυράννους γνωστούς και δοκιμασμένους, τα πάθη, τη ζωή του κακού ως έξη (αμέλεια καλού ορίζει το κακό ο Μάξιμος), τη φθοροποιό τυραννίδα του διαβόλου.

Η θέληση του Θεού και των ανθρώπων, βεβαίως, έχουν κοινό σκοπό, τη σωτηρία των όλων: "πάντας ανθρώπους θέλει σωθήναι" (Α΄ Τιμ. β΄ 4). Αλλά δεν είναι μία η θέληση του Θεού και των ανθρώπων, παρ όλο που είναι ένα το θεληθέν και από το Θεό και από τους ανθρώπους, η σωτηρία των σωζομένων. "Ει γάρ του μεν Θεού το θέλημα φύσει σωστικόν, το δε των ανθρώπων φύσει σωζόμενον, ταυτόν ουκ αν είη ποτέ, το φύσει σώζον και το φύσει σωζόμενον · κάν είς αμφοτέρων σκοπός, η σωτηρία των όλων καθέστηκεν · υπό μεν Θεού προβεβλημένη, υπό δε των αγίων προηρημένη" (25Β).

Ο Θεός προβάλλει το θέλημά Του, οι άνθρωποι -οι άγιοι- το προαιρούνται με το δικό τους θέλημα.Ετσι, λοιπόν, ο Χριστός παρέχει σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα, όπως το ανθρώπινο θέλημα του και οι απορρέουσες ενέργειές του, να γίνωνται τόπος, υλοποίηση και τρόπος υπάρξεως του είναι. Αν καταργείται το ανθρώπινο θέλημα και οι ενέργειες του Θεανθρώπου, πώς μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί;

Συμπερασματικά:
"Είς ούν εκ δύο φύσεων ο Χριστός, θεότητός τε και ανθρωπότητος, μονογενής Λόγος και Υιός και Κύριος της δόξης· εν αίς γνωρίζεται και αίς αληθώς υπάρχων πιστεύεται, δύο τε φυσικάς και γενικάς, και των εξ ων ήν συστατικάς κινήσεις, ήγουν ενεργείας έχων, ων αποτελέσματα τα κατά μέρος ήν ενεργήματα, εξ αυτού τε προβαλλόμενα, και υπ αυτού τελειούμενα, χωρίς τομής των εξ ων υπήρχε, και της οιασούν δίχα συγχύσεως. Ου γάρ υπομένει τομήν ή σύγχυσιν ο μηδέποτε τροπαίς υποκείμενος, και πάσι τοίς ούσι την τε του είναι και πώς είναι διαμονήν τε και σύστασιν παρεχόμενος" (36D).

Οι ορθόδοξες αυτές θέσεις, είναι η μεγάλη προσφορά του Αγίου Μαξίμου στην πνευματική ιστορία της ανθρωπότητος.Ο Πύρρος, αφού εξήντλησε όλα τα αντίθετα επιχειρήματα και αφού επείσθη από την καθαρότητα της σκέψεως του Αγίου Μαξίμου συνεπικουρουμένης από τους μεγάλους Πατέρες της Εκκλησίας, υποσχέθηκε ότι θα δηλώσει έμπρακτα τη μετάνοιά του στη Ρώμη ενώπιον του Πάπα, πράγμα το οποίο και έκανε. Μεταμελήθηκε όμως αργότερα και επανήλθε στις προηγούμενες αιρετικές απόψεις του, επέστρεψε δε και στον πατριαρχικό θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως για λίγους μήνες (654) επί του ομόφρονος αιρετικού αυτοκράτορος Κώνσταντος του Β΄ (641-668), εγγονού του Ηρακλείου, ο οποίος εξέδωσε τον "Τύπον", διάταγμα υπερασπίζον την αίρεση του μονοθελητισμού.

Στά τέλη του 645 ο Μάξιμος μετέβη στη Ρώμη μαζί με τους μαθητές του, δύο Αναστασίους, Θεόδωρον και Ευπρέπιον, όπου έπεισε τον Πάπα Μαρτίνο τον Α΄ να συγκαλέσει Σύνοδο. Από κοινού αποφάσισαν τη σύγκληση της Συνόδου του Λατερανού του 649, η οποία κετεδίκασε την αίρεση των μονοθελητών, τα αιρετικά διατάγματα των αυτοκρατόρων - την Εκθεση του Ηρακλείου και τον Τύπο του Κώνσταντος του Β΄ - και ανεθεμάτισε τους υπαιτίους και αρχηγούς της αιρέσεως Σέργιο και Παύλο πατριάρχας ΚΠόλεως, Κύρο Αλεξανδρείας, Μακάριο Αντιοχείας και Θεόδωρο επίσκοπο Φαράν. Τήν ενέργεια αυτή ο αιρετικός αυτοκράτορας Κώνστας ο Β΄ την θεώρησε στάση και διέταξε τη σύλληψη του Πάπα Μαρτίνου, και κατόπιν του Μαξίμου και των μαθητών του, οι οποίοι το 653 ωδηγήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Αγιος Μάξιμος μετά από πιέσεις, ανακρίσεις, φυλακίσεις, βασανιστήρια (κόψιμο της γλώσσης και της δεξιάς χειρός) και διαδοχικές εξορίες, εκοιμήθη τη 13η Αυγούστου του 662 στο φρούριο Σχίμαρι της Λαζικής και ετάφη στη Μονή του Αγίου Αρσενίου.

Τά αυτά έπαθαν και οι μαθητές του εξόριστοι σε φρούρια της Θράκης και ο Αγιος Μαρτίνος Πάπας Ρώμης, ο ῾Ομολογητής, ο οποίος εκοιμήθη το 655, εξόριστος στη Χερσώνα.῾Η ΣΤ΄ Οικουμενική Σύνοδος του 680/681, η οποία συνεκλήθη στη Κωνσταντινούπολη, βασιλεύοντος Κωνσταντίνου Δ΄ του Πωγωνάτου (668-685), με τη συμμετοχή εκατόν εβδομήκοντα Πατέρων, κατεδίκασε τον μονοθελητισμό και μονοενεργητισμό και τους επιφανέστερους εκπροσώπους τους, τον επίσκοπο Φαράν Θεόδωρο, τον πάπα Ρώμης Ονώριο Α΄, τους πατριάρχες ΚΠόλεως Σέργιο, Παύλο, Πύρρο και Πέτρο, τον πατριάρχη Αλεξανδρείας Κύρο, τον Αντιοχείας Μακάριο και Στέφανο τον μαθητή του, και Πολυχρόνιο τον νηπιόφρονα γέροντα "τους τολμήσαντας έν θέλημα και μίαν ενέργειαν δογματίσαι έχειν μετά την σάρκωσιν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν· ούς μετά των συμφρονούντων αυτοίς εξέκοψε της Εκκλησίας και ανεθεμάτισεν η αγία αύτη σύνοδος · δύο θελήματα φυσικά, και δύο ενεργείας ομοίως έχειν μετά την σάρκωσιν δογματίσασα, και κυρώσασα, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ουκ εν διαιρέσει προσώπων, αλλ' ότι ουδεμία φύσις των δύο φύσεων επί Χριστού αθέλητος ήν, ή ανενέργητος, ίνα μη, των ιδιωμάτων τούτων εκατέρας της φύσεως αναιρουμένων, της ενεργείας και της θελήσεως, και αι φύσεις, ων εισιν ιδιώματα, συναναιρείσθαι δοκώσιν" (Ζωναράς).

Η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μαξίμου, του Ομολογητού, την 21η Ιανουαρίου (τιμητική μνήμη μέσα στο μήνα των Μεγάλων Πατέρων), τη 13η Αυγούστου, ημέρα της κοιμήσεώς του (που το Συναξάρι εσφαλμένως αναγράφει μνήμη της μεταθέσεως του Λειψάνου του;) και την 20ή Σεπτεμβρίου μετά των μαθητών του Αναστασίου, Αναστασίου ετέρου, Θεοδώρου και Ευπρεπίου και του Αγίου Μαρτίνου, Πάπα Ρώμης, του Ομολογητού (η μνήμη του Αγίου Μαρτίνου, τιμάται και χωριστά τη 13η Απριλίου).

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου 2009

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ. ΤΑΙΣ ΑΥΤΟΥ ΙΚΕΣΙΑΙΣ, ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ, ΣΩΣΟΝ ΤΑΣ ΨΥΧΑΣ ΗΜΩΝ


Ο άγιος Ευθύμιος (377-473) γεννήθηκε στη Μελιτηνή της Αρμενίας από γονείς που είχαν μεγάλη πίστη και θεάρεστη ζωή, τον Παύλο και τη Διονυσία. Καθότι η μητέρα του ήταν στείρα έλαβε το όνομα Ευθύμιος από τους γονείς του για τη χαρά και ευθυμία που ένιωσαν για τη γέννησή του.Σε ηλικία τριών χρόνων έχασε τον πατέρα του, αλλά η μητέρα του διατήρησε την ψυχική της δύναμη και προστάτευσε το παιδί της.


Ο επίσκοπος Ευτρώιος διέκρινε τα χαρίσματα του παιδιού και το προστάτευσε. Αφού σπούδασε ο Ευθύμιος, χειροτονήθηκε διάκονος και κατόπιν ιερέας και μάλιστα κρίθηκε κατάλληλος να διευθύνει το μοναστήρι της Μελιτηνής. Έζησε ασκητικά κοντά στη Λαύρα της Φαράν, όπου γνωρίστηκε με τον όσιο Θεόκτιστο.

Έζησαν και οι δυο τους στην έρημο. Κατά το πρότυπό της Λαύρας της Φαράν ιδρύθηκαν εκεί πολλά μοναστήρια με την επίβλεψή τους. Συμβούλευε τους μοναχούς να μην έχουν δικό τους θέλημα, να κρατούν στην κορυφή την ταπεινοφροσύνη και την υπακοή, να περιμένουν και να μεριμνούν πάντοτε για την ώρα του θανάτου και τη φοβερή της κρίσεως ημέρα.


Τα πολλά χαρίσματα του αγίου Ευθυμίου τράβηξαν κοντά του πλήθος ανθρώπων. Αξιώθηκε από το Θεό να μη βλάπτεται από τα σαρκοβόρα και φαρμακερά θηρία που είχε δίπλα του. Επίσης, έθρεψε θαυματουργικά τετρακόσιους Αρμένιους που πέρασαν από το μοναστήρι του. Ακόμη, αξιώθηκε να απολαμβάνει την κοινωνία και μετάληψή του Αγίου Πνεύματος, να τον καταυγάζει θείο φως και να ‘χει το διορατικό χάρισμα.


Την εποχή που οι αιρετικοί αλώνιζαν παντού ο όσιος στήριξε λαϊκούς και μοναχούς στην ορθή πίστη. Ελάχιστοι έμειναν αμετακίνητοι στην Ορθοδοξία. Ανάμεσά τους και οι μοναχοί του αγίου, που έμειναν πιστοί και στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο της Χαλκηδόνας (451) και η στάση τους δικαιώθηκε. Ο άγιος Ευθύμιος με ιεραποστολική εργασία χριστιανικού φωτισμού μεταξύ των αραβικών πληθυσμών οδήγησε στη χριστιανική πίστη πολλούς από τους Σαρακηνούς (Άραβες) και καταπολέμησε τις αιρέσεις των Νεστοριανών, Μονοφυσιτών και Μανιχαίων. Η αυτοκράτειρα Ευδοκία, σύζυγος Θεοδοσίου του Β’, που έκλινε προς το μονοφυσιτισμό επανήλθε στους κόλπους της ορθόδοξης Εκκλησίας, αφού πείστηκε από τον Ευθύμιο.


Η Εκκλησία γιορτάζει τη μνήμη του στις 20 Ιανουαρίου.

Απολυτίκιο


Ευφραίνου έρημος η ου τίκτουσα, ευθύμησον η ουκ ωδίνουσα. ότι επλήθυνέ σοι τέκνα, ανήρ επιθυμιών των του Πνεύματος, ευσεβεία φυτεύσας, εγκρατεία εκθρέψας, εις αρετών τελειότητα. Ταις αυτού ικεσίαις, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 9 το πρωί θα πραγματοποιηθεί το ετήσιο μνημόσυνο του Αρχηγού του ενωτικού - απελευθερωτικού αγώνα της Ε.Ο.Κ.Α. στρατηγού Γεώργιου Γρίβα - Διγενή στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Λεμεσό. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει πορεία προς το κρησφύγετο του Αρχηγού, όπου θα γίνει κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον ιστορικό - συγγραφέα Γιάννη Σπανό. Λεωφορεία θα αναχωρήσουν από όλες τις πόλεις (πληροφορίες 7000-7067).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2009

Η ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΥ. ΧΑΙΡΕΤΑΙ Η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΕΛΑΜΒΑΝΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΔΙΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ. ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΟΛΛΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ!!!ΔΙΟΤΙ ΠΟΛΥ ΑΠΛΑ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΧΟΤΑΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΑΠΛΩΣ ΕΝΑ ΜΕΙΓΜΑ ΑΡΤΟΥ ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ ΜΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΑΛΛΑ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΣΩΣΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΑΣ.

http://www.youtube.com/watch?v=vTQS-dxosjg&feature=rec-HM-fresh+divΗ ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ, ΕΧΘΡΟΥΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΥΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ. Ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ


Εφέτος κλείνουν 560 έτη από την κοίμηση του εν αγίοις πατρός ημών και ομολογητού Μάρκου αρχιεπισκόπου Εφέσου του Ευγενικού . Ο άγιος Μάρκος (κατά κόσμο Εμμανουήλ), εγεννήθη από ευσεβείς γονείς το 1392 εις την βασιλίδα των πόλεων, Κωνσταντινούπολιν. Ο πατέρας του ωνομάζετο Γεώργιος και ήτο αρχιδικαστής, σακελλίων και διάκονος της Μεγάλης Εκκλησίας, η μητέρα του ωνομάζετο Μαρία και ήτο θυγατέρα του ευσεβούς ιατρού Λουκά.


Αμφότεροι οι γονείς προσπάθησαν και επέτυχαν να αναθρέψουν τον μικρό Εμμανουήλ εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αλλά ο θάνατος του πατρός του άφησε αυτόν και τον μικρότερό του αδελφό Ιωάννη ορφανούς εις νεαρά ηλικία.


Τα πρώτα γράμματα ο άγιός μας τα εδιδάχθη από τον πατέρα του Γεώργιο, ο οποίος είχε μία ονομαστή ιδιωτική σχολή. Μετά τον θάνατον του πατρός του η μητέρα του τον έστειλε να μαθητεύεση εις τους πλέον φημισμένους διδασκάλους της εποχής του, τον Ιωάννη Χορτασμένο (κατόπιν Ιγνάτιο Μητροπολίτη Σηλυμβρίας) και τον μαθηματικόν και φιλόσοφον Γεώργιον Γεμιστόν Πλήθωνα. Μεταξύ των συμμαθητών του ήτο και ο μετ έπειτα άσπονδος εχθρός του Βησσαρίων ο καρδινάλιος.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΟΣ

Όταν ο νεαρός Εμμανουήλ τελείωσε τας σπουδάς του, ανέλαβε την διεύθυνση της πατρικής σχολής και εις σύντομο χρονικό διάστημα ανεγνωρίσθει ως ένας από τους πλέον λαμπρούς διδασκάλους της ψυχορραγούσης πόλεως. Μεταξύ των μαθητών του, που διέπρεψαν αργότερον, ήσαν ο Γεώργιος Γεννάδιος Σχολάριος,-ο πρώτος μετά την πτώσιν της Πόλεως Πατριάρχης-, ο Θεόδωρος Αγαλλιανός, ο Θεοφάνης Μητροπολίτης Μηδείας και ο αδελφός του Ιωάννης ο Ευγενικός.


Αλλά ο θείος έρως δεν άφησε τον Εμμανουήλ να παρασυρθεί από την γεμάτη υποσχέσεις λαμπρά καριέρα του διδασκάλου, ούτε οι λίαν φιλικές σχέσεις του με τον αυτοκράτορα τον εμπόδισαν να απαρνηθεί τον κόσμο και να καταφύγει εις την νήσον των Πριγκιποννήσων Αντιγόνη, πλησίον του φημισμένου ασκητού Συμεώνος. Εκεί έμεινε αγωνιζόμενος πνευματικώς επί δύο έτη και μετά, κατόπιν των τουρκικών επιδρομών εις τας νήσους, ήλθε με τον γέροντά του εις την περίφημο τότε Μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων, εις την Κωνσταντινούπολιν.


Ο μοναχός Μάρκος συνέχισε και εις την νέαν μετάνοιά του την σκληράν ασκητικήν ζωήν. Εις την μονήν των Μαγγάνων, ο άγιος Μάρκος συνέθεσε σχεδόν τα περισσότερα από τα 100 έργα του που έχουν διασωθεί μέχρι σήμερον.


Ιδιαιτέρως σημαντικά είναι τα έργα που έγραψε εναντίων των λατινοφίλων αντιπάλων του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, τον οποίον εσέβετο πολύ και τον είχε ως πρότυπο του. Εις την Μονήν αυτήν ο Μάρκος έλαβε και το χρίσμα της ιεροσύνης, κατόπιν πιέσεως, διότι ο ίδιος θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο δια τέτοιον υψηλόν λειτούργημα. Σύντομα δε απέκτησε και φήμη καλού πνευματικού, δι,αυτό πολλοί κληρικοί και λαϊκοί έγραφον εις τον άγιον ζητώντες την γνώμη του επί διαφόρων ζητημάτων.

ΕΙΣ ΤΗ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΦΕΡΡΑΡΑΣ

Το 1436 και ενώ ακόμη ήτο ιερομόναχος ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας τον διορίζει ως αντιπρόσωπο του εις την συγκληθείσαν σύνοδον δια ένωσιν των εκκλησιών. Το ίδιον έτος ο Αυτοκράτωρ Ιωάννης ο Παλαιολόγος τον αναγκάζει να δεχθεί τον Μητροπολιτικόν θρόνον της Εφέσου που είχε χηρεύσει εκείνον τον καιρόν.


Ο αυτοκράτωρ δείχνει την μεγάλη εκτίμηση που έτρεφε εις τον άγιον Μάρκον διορίζοντάς τον γενικόν έξαρχον της συνόδου. Ούτως ο άγιος ηναγκάσθη να ακολουθήσει τον Πατριάρχη και την λοιπήν αντιπροσωπία εις την Ιταλία.


Ο άγιος Μάρκος πήγε στην σύνοδον με τας καλυτέρας προθέσεις και έδειξε την διαλλακτικότητά του με τον λόγο που συνέθεσε δια τον πάπαν, προτού ακόμη αρχίσουν αι εργασίαι της συνόδου εις την Φερράραν. Μερικοί μάλιστα Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι παρεξήγησαν τον Μάρκον δια την διαλλακτικότητα του ύφους του εις τον διάλογο με τον καρδινάλιο Κεσσαρίνι, και απήτησαν όπως εις το εξής ομιλεί ο Βησσαρίων, Μητροπολίτης Νικαίας.


Το πρώτο θέμα των συζητήσεων ήτο το καθαρτήριο πυρ. Του Βησσαρίωνος αδυνατούντος - λόγω ανεπαρκούς θεολογικής καταρτίσεως - να ομιλήσει, ομίλησε δια τους Ορθοδόξους ο άγιος Μάρκος, εκφωνήσας επί του θέματος τέσσαρες αντιρρητικούς λόγους.


Αι κρυστάλλιναι ορθόδοξοι απόψεις, ως επαρουσιάσθησαν από τον άγιο μας, ενθουσίασαν τον αυτοκράτορα, ο οποίος προσέβλεπε εις τον Μάρκον ως τον μόνον Ορθόδοξο θεολόγο που ηδύνατο να απαντά ευχερώς εις τους λόγους των παπικών. Αλλά ο περί τα θεία άσχετος βυζαντινός αυτοκράτωρ ήλπιζε ότι αι ορθόδοξοι απόψεις θα επεκράτουν, μη γνωρίζων ότι οι παπικοί θα επέμεναν αμετακίνητοι εις τας πλάνας των. Δι΄αύτόν τον λόγο, όταν είδε ότι η παράλογος επιμονή των λατίνων θα ναυαγούσε τον πολιτικό του σκοπό - ήτοι την ένωση των δύο εκκλησιών και την εξ αυτής αναμενόμενη παπική βοήθεια δι αντιμετώπισιν των Τούρκων - άρχισε να πιέζει τους Ορθοδόξους να ακολουθήσουν μία ηπιότερη η καλύτερα ενδοτική γραμμή.

Η ΨΕΥΔΟΕΝΩΣΙΣ

Οι λατίνοι άρχισαν να εφαρμόζουν την γνωστή τακτική των ψιθύρων, ψευδών και εκβιασμών, και ούτω κατ εκείνη την εποχή διένειμαν εις την Φερράραν εκατοντάδας φυλλαδίων, τα οποία περιείχαν 54 αιρετικές δοξασίας των Ορθοδόξων!!! Βλέποντας την κατάσταση να χειροτερεύει εις βάρος των Ορθοδόξων, δύο εκ των εγκρίτων μελών της Βυζαντινής αντιπροσωπείας, ο Μητροπολίτης Ηρακλείας Αντώνιος, πρώτος τη τάξει Μητροπολίτης του Οικουμενικού θρόνου και ο αδελφός του Μάρκου Ιωάννης, προσπάθησαν να αποδράσουν από την Φερράραν, αλλά ημποδίσθησαν από τον αυτοκράτορα. Και επειδή ο Ιωάννης συνοδευόταν μέχρι τον λιμένα από τον αδελφό του, ο αυτοκράτωρ και ο Πατριάρχης φοβούμενοι τυχόν άλλας απόπειρας αποδράσεως - εν συνεννοήσει μετά των παπικών - μετακίνησαν τις εργασίες της συνόδου από την Φερράραν, που ήτο πλησίον της θαλάσσης, εις την Φλωρεντία.


Όταν δε επανήρχισαν αι εργασίαι της συνόδου ο Εφέσου ήτο ο κύριος ομιλητής των Ορθοδόξων. Αι σαφείς όμως απαντήσεις του και αι ανατροπαί των λατινικών κακοδοξιών προκάλεσαν το μένος των λατινοφρόνων Ορθοδόξων, οι οποίοι με την σιωπηρά συγκατάθεση και ανοχή του αυτοκράτορος προσπάθησαν να διαβάλουν τον άγιο Μάρκο, κυκλοφορούντες μάλιστα και την είδηση ότι ο Εφέσου είχε τρελαθεί. Εις μίαν δε συνεδρίαση της Ορθοδόξου αντιπροσωπείας, όταν ο Μητροπολίτης Εφέσου απεκάλεσε τους παπικούς «αιρετικούς» οι Μητροπολίτες Λακεδαίμονος και Μυτιλήνης ύβρισαν τον άγιο και προσπάθησαν να τον κτυπήσουν.

Ο ΕΦΕΣΟΥ ΜΑΡΚΟΣ ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ

Διαπιστώνων ο άγιος ότι όλες οι προσπάθειές του να πείσει τους Ορθόδοξους να μην προχωρήσουν εις την ένωση - γενόμενοι θύματα των παπικών - ήσαν μάταιοι, απεσύρθη από του να συμμετέχει ενεργώς εις τας εργασίας της συνόδου.


Τελικώς την 5 Ιουλίου 1439 υπεγράφη η ένωση και ως αναφέρει ο Συρόπουλος οι περισσότεροι Ορθόδοξοι αντιπρόσωποι υπέγραψαν χωρίς την θέληση των και φοβούμενοι τον αυτοκράτορα. Όταν δε ο πάπας ηρώτησεν εάν υπέγραψε ο Μάρκος και έλαβε απάντηση αρνητική είπε προφορικώς «λοιπόν, εποιήσαμεν ουδέν».Ο υπερόπτης και δεσποτικός πάπας ζήτησε ανερυθριάστως από τον άβουλο βυζαντινό αυτοκράτορα, όπως στείλει τον Μάρκον εις αυτόν δια να τον δικάσει ενώπιον συνοδικού δικαστηρίου, αλλ' ευτυχώς ο αυτοκράτωρ ηρνήθη.
Αργότερα όμως παρεκάλεσε τον Μάρκον, αφού είχε πάρει προφορικές διαβεβαιώσεις δια την ασφάλειάν του από τον πάπα, να εμφανισθεί ενώπιον του ποντίφικα και να εξηγήσει την στάση του. Ο Μάρκος υπακούοντας εις το αυτοκρατορικό πρόσταγμα επήγε εις τον πάπαν. Μάταια όμως προσπάθησε ο αρχιαιρεσιάρχης της δύσεως να τον πείσει να δεχθεί την εκτρωματική ένωση. Όταν δε είδε ότι ο Μάρκος έμεινε αμετακίνητος εις τας απόψεις του, κατέφυγε εις εκβιασμούς και απείλησε ότι θα καταδίκαζε τον άγιό μας ως αιρετικό. Αλλ΄ ο άγιος Μάρκος μη πτοηθείς απήντησε μετά παρρησίας λέγων. «Αι σύνοδοι κατεδίκαζον τους μη πειθωμένους τη Εκκλησία, αλλ' εις δόξαν τινά εναντίον αυτής ενισταμένους και ταύτη κηρύττοντας και υπέρ αυτής αγωνιζόμενους, διό και αιρετικούς εκάλουν αυτούς...


Εγώ δε ου κηρύττω ιδίαν μου δόξαν ουδέ τι εκαινοτόμησα, ουδέ υπέρ αλλοτρίου τινός δόγματος και νόμου ενίσταμαι, αλλ' εις την ακραιφνή δόξαν, τηρώ εμαυτόν».

Ο ΛΑΟΣ ΕΠΙΔΟΚΙΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΜΑΡΚΟΝ

Μετά την προδοτική ένωση της Φερράρας - Φλωρεντίας οι Βυζαντινοί εγκατέλειψαν την Ιταλίαν δια την επιστροφήν των εις την πολιορκουμένην Πόλιν. Ο αυτοκράτωρ παρέλαβε τον άγιον Μάρκον εις το αυτοκρατορικόν πλοίον. Ύστερα από ταξίδι τριών και ήμισυ μηνών έφθασαν τελικώς εις την Κωνσταντινούπολιν.


Εκεί οι κάτοικοι εδέχθησαν με αισθήματα εχθρικά και απεδοκίμασαν τους υπογράψαντας την ένωση, αλλ' επεδοκίμασαν και ετίμησαν τον άγιόν μας και ως αναφέρει ο υβριστής του γραικολατίνος επίσκοπος Μεθώνης Ιωσήφ «ο Εφέσου είδε το πλήθος δοξάζων αυτόν ως μη υπογράψαντα και προσεκύνουν αυτώ οι όχλοι παθάπερ Μωϋσεί και Ααρών και ευφήμουν αυτόν και άγιον απεκάλουν»( PG 159, 992).


Ο απλός λαός του Θεού προσέβλεπε εις τον άγιον Μάρκον ως τον μόνον ιεράρχη που είχε το θάρρος και την ικανότητα να υπερασπίσει την Ορθόδοξον πίστη του. Εγνώριζεν ήδη ότι αρκετοί που υπέγραψαν την ένωση είχαν δωροδοκηθεί από τον πάπα, ενώ τα χέρια του Μάρκου ήταν καθαρά. Όταν ο αυτοκράτωρ απεφάσισε να πληρώσει τον πατριαρχικό θρόνο, έστειλε αντιπροσώπους του εις τον άγιον Μάρκον παρακαλών αυτόν να δεχθεί το υψηλόν αξίωμα του Πατριάρχου, αλλ' ο άγιός μας ηρνήθη.

Η ΦΥΛΑΚΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΛΗΜΝΟΝ

Την 4ην Μαΐου 1440 ο άγιος Μάρκος ηναγκάσθη να δραπετεύσει από την Βασιλεύουσαν, διότι εκινδύνευε η ζωή του, και να πάει εις την μητροπολιτική του περιφέρεια, την Έφεσον που ήτο κάτω από τους Τούρκους. Εκεί αφού εποίμανεν έπ' ολίγον το λογικόν του ποίμνιον ηναγκάσθη πάλιν, τώρα υπό των Τούρκων και των ενωτικών, να εγκαταλείψει την Έφεσον και εμπήκεν εις πλοίον που επήγαινεν εις το Άγιον Όρος, όπου απεφάσισε να διέλθει τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής του.


Όταν όμως το πλοίον έκαμε σταθμό εις την Λήμνο ο άγιος ανεγνωρίσθει και αμέσως συνελήφθη, κατόπιν αυτοκρατορικής εντολής και εφυλακίσθη εκεί επί διετία. Κατά την διάρκεια της φυλακίσεώς του υπέφερε πολύ, αλλά ως έγραψε εις τον ιερομόναχο Θεοφάνη τον εν Ευβοία «ο λόγος του Θεού και η της αληθείας δύναμης ου δέδεται, τρέχει δε μάλλον και ευοδούται, και οι πλείονες των αδελφών τη εμή εξορία θαρρούντες βάλλουσι τοις ελέγχοις τους αλιτηρίους και παραβάτας της ορθής πίστεως...».


Από την Λήμνο ο άγιος εξαπέλυσε την περίφημο εγκύκλιο επιστολή του προς τους απανταχού της γης και των νήσων ευρισκομένους Ορθοδόξους Χριστιανούς. Με αυτήν ελέγχει αυστηρώς τους Ορθοδόξους εκείνους που απεδέχθησαν την ένωσιν και με αδιάσειστα στοιχεία αποδεικνύει ότι οι λατίνοι είναι καινοτόμοι και δι' αυτό λέγει : «ως αιρετικούς αυτούς απεστράφημεν, και δια τούτο αυτών εχωρίσθημεν». Καλεί δε ο άγιος τους πιστούς να αποφεύγουν τους ενωτικούς, διότι αυτοί είναι «ψευδαπόστολοι και εργάται δόλιοι».

ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΝΗ ΜΑΓΓΑΝΩΝ
Μετά την αποφυλάκισίν του άγιος Μάρκος πιεζόμενος υπό της ασθενείας του δεν ηδυνήθη να αποσυρθεί εις το Άγιον Όρος, αλλ' επέστρεψεν εις την εν Κωνσταντινουπόλει μονήν του, όπου εγένετο δεκτός μετά τιμών ως άγιος και ομολογητής υπό του πιστού λαού. Από το μοναστήριον του Αγίου Γεωργίου των Μαγγάνων ο νέος ομολογητής διηύθυνε τον αγώνα κατά των ενωτικών, γράφων επιστολάς εις μοναχούς και κληρικούς ενθαρρύνων αυτούς να κρατούν την ορθή πίστη και να μη συνεργάζονται μετά των ενωτικών.

Οι διωγμοί, αι εξουδενώσεις και αι πιέσεις επεδείνωσαν την κατάσταση της υγείας του οσίου πατρός, και ούτω την 23ην Ιουνίου τω 1444, αφού είχε καλέσει πλησίον του τα πνευματικά του τέκνα και ανέθεσε εις τον Γεώργιον Σχολάριον την αρχηγίαν του ανθενωτικού αγώνος, απεδήμησεν εις Κύριον. Ήτο δε τότε 52 ετών.

ΤΙΜΑΙ ΑΓΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ

Ο πιστός λαός του Κυρίου απορφανισθείς, εθρήνησε πολύ δια την απώλειαν του πνευματικού του πατέρα. Ο δε Γεώργιος Σχολάριος, εξεφώνησεν επικήδειον λόγον εις τον οποίον ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο όσιος «εν ιερεύσει διέπρεψεν, εν αρχιερεύσιν διέλαμψεν, ήθλησεν υπέρ της Εκκλησίας πάνυ καλώς αδάμαντος στερεώτερος ώφθη προς την μετάθεσιν...νυν γυμνή τη ψυχή της μακαριότητος εμφορείται ήν επέγνω καλώς και λαβείν εντεύθεν εσπούδασε την εν Χριστώ κεκρυμμένην ζήσας ζωήν και σύνεστι τοις ιεροίς διδασκάλοις της πίστεως, πάντων είνεκα δίκαιος ών εκείνοις συντάττεσθαι». Πνευματικός καρπός του αγίου είναι οι δύο άγιοι μαθηταί του Πατριάρχαι Κωνσταντινουπόλεως Γεννάδιος και Διονύσιος.


Αμέσως μετά την οσίαν κοίμησίν του ο Μάρκος ετιμήθη ως άγιος και ομολογητής.


Αυτό μαρτυρεί με πόνο και ο σύγχρονος και άσπονδος εχθρός του Ιωσήφ, ουνίτης επίσκοπος Μεθώνης, λέγων, «ώσπερ πολλούς μεν και άλλους, και τον καλούμενον Παλαμάν, και τον Εφέσου Μάρκον, ανθρώπους ούτ' άλλως φρενήρεις, αλλά και δοξοσοφίας εμπεπλησμένους, μηδεμίαν αρετήν ή αγιωσύνην εν εαυτοίς έχοντας, μόνον δια το λέγειν και συγγράφειν κατά Λατίνων, δοξάζετε και υμνείτε, και εικόνας εγκοσμείτε αυτοίς και πανηγυρίζοντες, στέργετε αυτούς ως αγίους και προσκυνείτε» ( PG 159, 1357)


Την πρώτη ακολουθία προς τιμήν του αγίου συνέθεσε ο αδελφός αυτού Ιωάννης ο φιλόσοφος. Κατ' αρχάς η μνήμη του εορτάζετο την 23ην Ιουνίου, αλλά βραδύτερον ωρίσθη η 19η Ιανουαρίου - ημέρα προφανώς της ανακομιδής του λειψάνου του αγίου και ταφής αυτού εις την μονήν του Λαζάρου εις τον Γαλατά. Οι αγώνες του Μάρκου όσον και του μαθητού αυτού Γενναδίου ανεγνωρίσθησαν και εδικαιώθησαν από την μεγάλη σύνοδο της Κωνσταντινουπόλεως που τελείωσε το 1484 και κατέγραψε τα ονόματα αυτώ, ως πατέρων αγίων, εις το Συνοδικό της Ορθοδοξίας.

ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΠΑΤΕΡΙΚΟΝ ΜΕΛΕΤΩΝ «Ο ΑΓΙΟΣ
ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ», ΜΕΘΩΝΗ - ΠΙΕΡΙΑΣ
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ

ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ''ΙΩΝ ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ''

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Ιδρύματος Εθνικών και Κοινωνικών Μελετών «Ίων Δραγούμης» σας προσκαλούν στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 18:00 στον χώρο του Ινστιτούτου (Φιλελλήνων 7, 3ος όροφος).


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου στις 7:00 μ.μ. ο Σταύρος Καρκαλέτσης θα μιλήσει στον Πολιτιστικό Σύλλογο «Αθηνά» (Κοδριγκτώνος 58, πλατεία Βικτωρίας) με θέμα «Αιγαίο, ο τουρκικός αναθεωρητισμός σε έξαρση

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Κυριακή, 18 Ιανουαρίου 2009

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. Ο ΣΤΥΛΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕΔΕΥΤΕΡΑ 19.01.2009 ΩΡΑ: 5 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΣΤΗΝ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΤΕΛΟΣ ΣΤΟΥΣ ΛΑΘΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΝΙΓΟΥΝ ΚΑΙ ΜΑΣ ΑΠΕΙΛΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΔΕΝ ΥΠΟΚΥΠΤΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΕΚΒΙΑΣΜΟ - ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ ΑΠΟ ΟΠΟΥ ΚΑΙ ΑΝ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ.ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ. ΤΟ ΣΤΟΛΙΔΙ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΙΣΜΟΥ


Ο Μέγας Αντώνιος είναι Άγιος της Ορθόδοξης Εκκλησίας και ο πρώτος ασκητής του Χριστιανισμού, που θεμελίωσε τον υγιή μοναχισμό. Έζησε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού μέχρι και την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και των παιδιών του. Το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το έζησε ως ασκητής στην έρημο και πέθανε πλήρης ημερών, στις 17 Ιανουαρίου του 356, οπότε και εορτάζεται η μνήμη του. Το βίο του έγραψε ο Μέγας Αθανάσιος, με τον οποίο γνωριζόταν προσωπικά.

Πρώτα χρόνια


Ο Αντώνιος ο Μέγας γεννήθηκε γύρω στο
251 στην πόλη Κομά της Άνω Αιγύπτου, κοντά στη Μέμφιδα, από πλούσιους αλλά ευλαβείς γονείς. Από την παιδική του ηλικία τον διακατείχαν η αυτάρκεια και η ολιγάρκεια. Ορφάνεψε σε ηλικία περίπου 20 ετών και από τους δύο γονείς του και απέμεινε με την μικρότερη αδερφή του.

Μόρφωση

Έμαθε μόνος τα γράμματα που θεωρούσε βασικά. Ήταν γνώστης της
Αγίας Γραφής, που την είχε αποστηθίσει. Έξι μήνες μετά το θάνατο των γονιών του ο Αντώνιος άκουσε στην εκκλησία την Ευαγγελική περικοπή του πλουσίου νέου, στην οποία αναφέρεται ότι ο Χριστός είπε στον πλούσιο νέο : πώλησον τα υπάρχοντά σου και δος πτωχοίς. Συγκινημένος από την ευαγγελική περικοπή, διένειμε την περιουσία του στους φτωχούς. Επίσης, εμπιστεύτηκε την αδερφή του σ' ένα μοναστήρι.

Ασκητικοί αγώνες

Ο ίδιος αποσύρθηκε στην έρημο όπου έζησε ασκητικά, τρώγοντας ελάχιστο
ψωμί κάθε μέρα. Έπειτα από είκοσι ολόκληρα χρόνια σκληρής ασκήσεως πνευματικού αγώνα, ακατάπαυστης προσευχής και φοβερών πειρασμών, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε ανθρώπους. Η αποδοχή που είχε ήταν ευρύτατη και μάλιστα έρχονταν σε αυτόν για να τους θεραπεύσει ακόμα.Θεράπευε τους ασθενείς ου προστάζων, αλλά ευχόμενος και τον Χριστόν ονομάζων.

Αργότερα πήγε κοντά στα ερείπια ενός φρουρίου και κατοίκησε σε σπήλαιο χωρίς να τον βλέπει κανένας και χωρίς να δέχεται κανέναν παρά μόνο έναν γνωστό του, ο οποίος του έφερνε κάθε έξι μήνες ψωμί για ολόκληρο το εξάμηνο. Νυχθημερόν έκανε ασκητικούς αγώνες με τους οποίους νέκρωσε τα σκιρτήματα των παθών, έφτασε στο βαθμό της απάθειας, υπερβαίνοντας τα όρια της ανθρώπινης φύσης.
Μάχη κατά της ειδωλολατρίας και θαύματα

Το
311, στους φοβερούς διωγμούς των χριστιανών που οργανώθηκαν την εποχή του Μαξιμιανού εγκατέλειψε το ερημητήριό του και έδωσε τη σκληρή μάχη του πιστού κατά της ειδωλολατρίας και της απάτης. Το ίδιο έγινε σαράντα χρόνια αργότερα όταν σε ηλικία εκατό χρονών κατήλθε για μια ακόμη φορά, στην Αλεξάνδρεια, για να καταπολεμήσει την αίρεση του Αρείου. Είχε αλληλογραφία με το Μεγάλο Κωνσταντίνο και τους γιους του οι οποίοι τον σέβονταν βαθύτατα και ζητούσαν τις συμβουλές του. Μαρτυρείται ότι, ενώ ο Άγιος βρισκόταν ακόμα στη ζωή, έβλεπε τις ψυχές των ανθρώπων που εξέρχονταν από το σώμα τους, καθώς και τους δαίμονες που τις οδηγούσαν.

Αποδημία εις κύριον

Ο Μέγας Αντώνιος κοιμήθηκε το
356 μ.Χ. Πρόβλεψε με θαυμαστή ακρίβεια το θάνατό του, ο οποίος συνέβηκε σε ηλικία "εγγύς ετών πέντε και εκατόν". Η μνήμη του γιορτάζεται στις 17 Ιανουαρίου. Μία από τις τελευταίες επιθυμίες του Οσίου ήταν να μη φανερωθεί ο τόπος της ταφής του. Ωστόσο, οι μοναχοί που ασκήτευαν κοντά του έλεγαν ότι κατείχαν το ιερό λείψανό του, το οποίο επί Ιουστινιανού (το 561 μ.Χ.), κατατέθηκε στην Εκκλησία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στην Αλεξάνδρεια και από εκεί αργότερα, το 635 μ.Χ., μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη.

Διδαχές

Ο βίος του και η υποδειγματική συνέπειά του, αποτελούν αιώνια πηγή, απ' όπου μπορούν οι άνθρωποι κάθε εποχής να αντλήσουν ζωντανά διδάγματα. Η άσκηση και η απομόνωση, όπως την εννοεί ο Μέγας Αντώνιος δε σημαίνει τέλεια αδράνεια του σώματος αλλά ισόρροπη συνάντηση με την ψυχή. Η προσευχή και η νηστεία αποτελούν ένα μέρος από τη δραστηριότητα του μοναχού, βοηθητικά μέσα απαραίτητα για την ανθρώπινη τελείωση.
Δίδασκε στους μαθητές του να μην θεωρούν τίποτε ανώτερο από την αγάπη του Χριστού και να μη νομίζουν ότι στερούνται κάτι αξιόλογομε την αποχή από τα κοσμικά αγαθά, . Θύμιζε επίσης ότι η ανθρώπινη ζωή είναι εφήμερη, σε αντίθεση με το μέλλοντα αιώνα. Κατέληγε λέγοντας ότι δε θα πρέπει να κοπιάζουμε για την απόκτηση πρόσκαιρων αγαθών αλλά για την απόκτηση αιώνιων αγαθών, που είναι αρετές όπωςη σωφροσύνη, η φρόνηση, η αγάπη και η σύνεση.
ΠΗΓΗ: ΒΙΚΙΠΑΙΔΕΙΑ

Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου στις 8:00 μ.μ. η Νομαρχιακή Επιτροπή Εύβοιας του ΛΑ.Ο.Σ. θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της στην αίθουσα συνεδριάσεων του Νομαρχιακού Συμβουλίου (Χαϊνά 102, Χαλκίδα). Την εκδήλωση θα τιμήσει με την παρουσία και ομιλία του ο Πρόεδρος του κόμματος Γιώργος Καρατζαφέρης, ο οποίος θα συνοδεύεται από βουλευτές και τους πολιτευτές Εύβοιας του ΛΑ.Ο.Σ.ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 11.30 π.μ. ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αχιλλεύς» διοργανώνει παρουσίαση του βιβλίου του Νίκου Χιδίρογλου «Όχι στην Παλιά Πόλη» στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2009

Ο ΑΝΘΙΜΟΣ, Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ Ο ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ

Στη γνωστή αθηναϊκή εφημερίδα 'Το Βήμα' της Τρίτης 13 Ιανουαρίου 2009 υπάρχει και το άρθρο του Στέφανου Κασιμάτη 'Τα μάθατε τα νέα;'. Σε αυτό το άρθρο γίνεται και αναφορά στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονικης κ.κ. Άνθιμο, και στις δηλώσεις του για τη Γάζα:
Συγγεκριμένα το άρθρο αναφέρει: '' Στον αντίποδα αυτής της ορθολογικής προσέγγισης στο θέμα βρίσκεται σκοταδισμός του μεταφυσικού αντισημιτισμού. Για να βρείτε την πληρέστερη έκφρασή του δεν χρειάζεται να ΄ψαξετε στην ιδρυτική διακύρηξη της Χαμάς ή στους λόγους του Ιρανού προέδρου Μαχμούτ Αχμαντινετζάτ. Πηγαίνετε μια βόλτα ως τη Θεσσαλονίκη και ακούστε το κυριακάτικο κήρυγμα του τοπικού Μητροπολίτη κ. Άνθιμου.
Δεν έχουν περάσει δέκα ημέρες αφότου, στις 4 του μηνός, ο Σεβασμιώτατος την ανέπτυξε με τη συνήθη ευφράδεια και μειλιχιότητά του. Πρώτα εξέφρασε τη φρίκη του για τα τρομερά πράγματα που συμβαίνουν στη Γάζα. Έπειτα, μας κάλεσε να θυμηθούμε ότι οι εβραίοι ήταν εκείνοι που προτίμησαν να σταυρωθεί ο Ιησούς παρά ο Βαραββάς, αποδεχόμενοι το αίμα του επί των κεφαλών τους και των γενεών που θα ακολοθούσαν. Κατέληξε μάλιστα διαπιστώνοντας την εκπλήρωση της κατάρας σε όσα συμβαίνουν στη Γάζα. Άρα, για όλα φταίνε οι εβραίοι, επειδή σταύρωσαν το Χριστούλη μας! Εδώ βρίσκεται η ρίζα του ευρωπαϊκού αντισημιτισμού απο την εποχή του μεσαίωνα και, όπως βλέπετε, ο μεσαίωνας, δεν είναι και τόσο μακρινός όσο νομίζουμε.


Απάντηση:


Μήπως δεν έχουν κ. Κασιμάτη έτσι τα πράγματα; Μήπως οι εβραίοι δεν αποφάσισαν να θανατώσουν τον αθώο Ιησού Χριστό και να αθωόσουν τον ένοχο βαραββά;; Ποιός ο λαός του Θεού, που τα χίλια καλά είδε απο τον Ύψιστο, και που τελικά όταν ήρθε και έγινε άνθρωπος, Το σταύρωσαν κιόλας.


Μάλιστα, θα πρέπει να ξέρετε, ότι την κατάρα δεν τους έδωσε ο Θεός, αλλά αυτοί οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Δηλαδή αυτοκαταράστηκαν τον ίδιο τους τον εαυτό. Λέει το Ευαγγέλιο επακριβώς: '' το αίμα Αυτού εφ'ημάς και επι τα τέκνα ημών'' Ματθαίος κζ'26. Οπότε οι ίδιοι οι εβραίοι δεν καταράστηκαν μόνο τον εαυτό τους αλλά και τα ίδια τους τα παιδιά, και τους απογόνους τους. Άρα μη λέτε, ότι πρόκειται, περί αντισημιτισμού γιατί θα πρέπει να δεχτείτε κιόλας, ότι οι πρώτοι αντισημίτες του κόσμου ήσαν οι ίδιοι Εβραίοι, αφού στοίχειωσαν με αυτην την κατάρα τους κατοίκους του ισραήλ, που δε θα πίστευαν στον Ιησού Χριστό.


Όμως λόγω αυτής της κατάρας, γίνεται η αιματοχυσία στη Γάζα; Για την ακρίβεια η αιματοχυσία είναι των Παλαιστινίων και όχι των εβραίων. Όμως αν λάβουμε και τα πάθη που τράβηξαν οι εβραίοι κατά το μακρινό, αλλά και κατά το κοντινό παρελθόν, τα τράβηξαν όχι επειδή απο ζήλο τους καταράστηκε ο Θεός, αλλά διότι απο ζήλο ήθελαν να βγάλουν απο τη μέση το Μεσσία Του. Ο Χριστός απο του Σταυρού μίλησε στον Πατέρα Του ξεκάθαρα: '' Πάτερ, άφες αυτοίς, ού γαρ οίδασι, τί ποιούσι''. Όμως ασφαλώς έγινε το θέλημά τους...


Και γιατί αυτά τα βάσανα που τράβηξαν; Διότι απομακρύνθηκε απο αυτούς η Χάρις Του Θεού και τους άφησε, σεβόμενος βέβαια ο Θεός, την ελεύθερη βούλησή μας. Και απο ότι μπορεί να δεί ο κ. Κασιμάτης, το πλήρωσαν ακριβά, αυτήν την κατάρα δηλαδή που οι προγόνοι τους έδωσαν. Άρα δίκιο έχει ο κ.κ Άνθιμος, διότι ακόμη και ο ευρωπαϊκός μεσαίωνας ήταν αποτέλεσμα των δικών τους ενεργειών και αφελειών.Μπορείτε να δείτε και εδώ: http://www.youtube.com/watch?v=cT2Ao5LXYLA

Απορία: Σε αυτήν την δύσμοιρη τη χώρα, πότε θα σταματήσουμε να ομιλούμε περι συνεχούς αντισημιτισμού των ανθρώπων και όχι περί συνεχώς απανθρωπισμού των εβραίων;

Άλλωστε η Εκκλησία μας έχει κατηγορηθεί, ούκ ολίγες φορές, απο τους διανοούμενους της Αριστεράς για σκοταδισμό και το έχει συνηθίσει. Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε και εμείς ότι ο σκοταδισμός δεν είναι εκεί που μας δείχνουν κάποιοι ότι τάχα είναι, αλλά να ξέρουμε να εξετάζουμε ποιοί είναι αυτοί που μας δείχνουν τους άλλους, ενώ οι ίδιοι με το άλλο τους το δαχτυλάκι δείχνουν την ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Σημ. Το άλλο δαχτυλάκι τους τό έχουν για να κρύβονται

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Πατριωτικός Σύλλογος «Θερμοπύλες» σας προσκαλεί στην ομιλία που διοργανώνει με τον συγγραφέα Γεώργιο Αϋφαντή με θέμα «Παγκόσμια τάξη και τα αίτια της οικονομικής κρίσης». Θα γίνει επίσης παρουσίαση του βιβλίου του «Ο Βωμός της Ελπίδος» και στην συνέχεια θα ακολουθήσει η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Ιανουαρίου και ώρα 7:30 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου (Ιδομενέως 2, πλατεία Δέγλερη, Άγιος Ιερόθεος, Περιστέρι, τηλ. 210-5713290).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου 2009

ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Η ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑ


ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Μπορεί να μην είναι σήμερα η γιορτή της Αγίας Αναστασίας, όμως της οφείλουμε πολλά!

Σάββατο, 10 Ιανουαρίου 2009

ΗΡΩΪΚΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑ ΠΤΟΤΑΣΣΕΙ ΤΑ ΣΤΗΘΗ ΤΗΣ. ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΗΡΩΪΔΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ ΤΑ ΣΤΗΘΗ ΤΗΣ Η ΗΡΩΪΔΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑ, ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΚΑΡΔΩΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΩΝ

http://ventetta.blogspot.com/2009/01/blog-post_8937.html

Α' ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ!


Α’ Συνέδριο Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερμού

Το Σάββατο 17 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί το Α’ Συνέδριο της Φοιτητικής Οργάνωσης Συναγερμού (Φ.Ο.Σ.) στο αμφιθέατρο της οδού Καλλιρρόης 52, Συγγρού - Φιξ, Αθήνα. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:16:00 - 18:00. Ψηφοφορία των μελών - εκπροσώπων των σχολών της Φ.Ο.Σ. για την ανάδειξη νέου προέδρειου, συζήτηση θέσεων - προτάσεων, έγκριση κειμένου που θα δημοσιεύει τις θέσεις της Παράταξης για όλα τα θέματα που απασχολούν και ταλανίζουν τον φοιτητή και το Πανεπιστήμιο.18:00 - 19:30. Ανοιχτή συγκέντρωση Φ.Ο.Σ., ανακοίνωση αποτελέσματος, χαιρετισμοί μελών Φ.Ο.Σ. και προέδρου Νεολαίας ΛΑ.Ο.Σ.Εισηγήσεις βουλευτών (Μάκης Βορίδης, Θάνος Πλεύρης, Άδωνις Γεωργιάδης).Οι εργασίες του Συνεδρίου θα κλείσουν με ομιλία του Προέδρου του ΛΑ.Ο.Σ. Γ.Καρατζαφέρη Μην λείψει κανείς! Αγώνας στην πράξη!
Πληροφορίες: 6939-199333,


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ 'ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ' ΣΤΗ ΛΑΡΝΑΚΑ


Πολύ μικρή αποδείχθηκε η αίθουσα της φιλόξενης Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών της Λάρνακας για να χωρέσει το πλήθος των Ελλήνων πατριωτών που μαζεύτηκε, μέσα στις γιορτινές μέρες στις 30 Δεκεμβρίου, αφ’ ενός για να ενημερωθεί από τα στελέχη της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ για την δράση της παράταξης, αφ’ ετέρου για να ακούσει τον κεντρικό ομιλητή Γιάννη Σπανό.


Από νωρίς το απόγευμα άρχισαν να έρχονται στο χώρο της εκδήλωσης Έλληνες από όλα τα μέρη της ελεύθερης Κύπρου. Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η παρουσία των νέων. Μαθητές και φοιτητές έδωσαν μαζικά το παρών τους. Σε τέτοιο βαθμό που ανάγκασαν το συγκινημένο Γιάννη Σπανό να δηλώσει: «Χαίρομαι που βλέπω τόσο πολλούς νέους στις τάξεις της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ. Λυπάμαι που είμαι πλέον μεγάλος σε ηλικία και δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Είμαι όμως μαζί σας. Εσείς θα σώσετε την Πατρίδα».


Η εκδήλωση ξεκίνησε με τις ομιλίες των στελεχών της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ, του Πάρη Στυλιανίδη και της Κατερίνας Νικολαΐδου οι οποίοι έκαναν μεγάλη εντύπωση με τον συγκροτημένο λόγο τους αποδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο των μελών της παράταξης. Ανέλυσαν τις θέσεις του Πατριωτικού Κινήματος, αλλά και τα σχέδια για το μέλλον. Σχέδια που θα πρέπει να ανησυχούν τους εχθρούς του Ελληνισμού στην Κύπρο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.


Στην συνέχεια το λόγο έλαβε ο Γιάννης Σπανός ο οποίος ξεσήκωσε τον κόσμο με τον πύρινο λόγο του. Ο κ. Σπανός αναφέρθηκε με αναμφισβήτητα στοιχεία στην διαρκή προσφορά του κυπριακού Ελληνισμού σε όλους τους αγώνες του Έθνους, ιδιαίτερα της κυπριακής νεολαίας. Επίσης ανέλυσε την κατάσταση την περίοδο της τουρκανταρσίας του 1963 τονίζοντας τον ρόλο των Τουρκοκυπρίων στις σφαγές σε βάρος των Ελλήνων.


Μετά την ομιλία του κ. Σπανού οι παρευρισκόμενοι έψαλαν τον Εθνικό Ύμνο στρεφόμενοι προς το έμβλημα της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ το οποίο κοσμούσε, χάρη σε ένα πετυχημένο γραφικό, ένα Ελληνόπουλο σε βρεφική ηλικία δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο την πίστη όλων στην γνησιότητα και στο μέλλον της αξεπέραστης Ελληνικής φυλής.
Η μεγάλη επιτυχία της εκδήλωσης απέδειξε την δίψα του κόσμου για ένα Πατριωτικό Κίνημα.

Οι μαθήτριες και οι μαθητές, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές που τάχθηκαν με την ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ αποτελούν το καλύτερο στήριγμα για το μέλλον. Όπως επεσήμαναν υπάρχουν οι μαθητικές και φοιτητικές παρατάξεις που αποτελούν την αιχμή του δόρατος του Ελληνισμού, τώρα δημιουργήθηκε ένα Κίνημα που τους περιμένει όταν επιστρέψουν στην Κύπρο μετά το πέρας των σπουδών τους.Φωτογραφία:30.12.2008: Ο Γιάννης Σπανός στο βήμα της εκδήλωσης της ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ στην Λάρνακα
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ PATRIA ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΚΑΙ ΤΙΜΑ ΤΟΥΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι, στο ξενοδοχείο President (λεωφόρος Κηφισίας 43), το περιοδικό Patria διοργανώνει εκδήλωση – συζήτηση με θέμα την ανασκόπηση των σημαντικότερων εθνικών και κοινωνικών γεγονότων του 2008.

Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα βραβευθούν πρόσωπα που ξεχώρισαν για την προσφορά τους στον Ελληνισμό, μεταξύ των οποίων ο μεγάλος πατριώτης του Απόδημου Ελληνισμού Σταύρος Λάλας και ο αγωνιστής της ΕΟΚΑ και πατέρας του εθνομάρτυρα Σολωμού, Σπύρος Σολωμού. Επίσης οι αναγνώστες και οι φίλοι του περιοδικού θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τους συντελεστές του Patria για τα γενικότερα ζητήματα που απασχολούν τον Πατριωτικό χώρο, ενώ θα κοπεί και η παραδοσιακή βασιλόπιτα.

Την προσπάθεια θα πλαισιώσουν και θα στηρίξουν μία σειρά από φορείς, όπως ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ενδοχώρα» Θεσσαλονίκης, ο Πατριωτικός Σύνδεσμος Λάρισσας, ο Σύλλογος «Φιλοποίμην» Πατρών, ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αθηνά», ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαμίας «Αχιλλέας», ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Θερμοπύλες», η εφημερίδα «Αδούλωτη Μάνη», η εφημερίδα «Ελεύθερος Κόσμος», η ηλεκτρονική εφημερίδα «Ελληνικές Γραμμές», οι εκδόσεις «Πελασγός» και οι εκδόσεις «Λόγχη». Όσοι σύλλογοι θέλουν να συμμετάσχουν επίσης στην εκδήλωση μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 210-3641149, 210-3641960 και 6945-855803.


Πρόγραμμα Εκδήλωσης

Καλωσόρισμα. Δημήτρης Ζαφειρόπουλος, εκδότης του «Ελεύθερου Κόσμου».

Ανασκόπηση του 2008. Προβολή τηλεοπτικού υλικού από τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς.

Χρίστος Γούδης, πρόεδρος του Ιδρύματος «Ίων Δραγούμης»: «Patria: ένα σύγχρονο μανιφέστο υπέρ πατρίδος».

Δημήτρης Παπαγεωργίου, εκδότης του Patria: «Σκεπτόμαστε διαφορετικά, ζούμε εναλλακτικά».

Σταύρος Καρκαλέτσης: «Η Κύπρος υπό τον Χριστόφια: Παράδοση στην Νέα Τάξη;»

Χρήστος Χαρίτος: «Η διάβρωση των ηθικών αξιών».

Μάνος Κώνστας: «Παγκοσμιοποίηση και οικονομική κρίση».

Παναγιώτης Δούμας: «Τα επεισόδια του Δεκεμβρίου και η εξόντωση της ελληνικής μεσαίας τάξης».

Χαιρετισμοί προσωπικοτήτων και φορέων που στηρίζουν την εκδήλωση.
Βραβεύσεις για την προσφορά στην Πατρίδα.

Κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας και ελεύθερη συζήτηση.


ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ


Δυναμική διαδήλωση στην βρετανική βάση Ακρωτηρίου


Αθρόα, αλλά και δυναμική, υπήρξε στις 2 Ιανουαρίου η παρουσία της Κυπριακής νεολαίας στις βάσεις των Εγγλέζων στο Ακρωτήρι Λεμεσσού, για την καθιερωμένη πλέον διαμαρτυρία κάθε αρχή νέου έτους.

Παρά τις έμμεσες απειλές (που ήταν πολλές) και την επίδειξη ισχύος από τις δυνάμεις των Εγγλέζων και τα όργανα τους, μέλη του Κ.Ε.Α. (Κίνημα Ελληνικής Αντίστασης), αλλά και του Ε.ΛΑ.Μ. (Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο), παρευρέθησαν στις βάσεις και διαμαρτυρήθηκαν δυναμικά. Εκτός των οργανωμένων μελών των δύο κινημάτων, πλήθος κόσμου ενίσχυσε τους διαδηλωτές με το άκουσμα των ειδήσεων στην τηλεόραση.


Τα στελέχη του Κ.Ε.Α. και του Ε.ΛΑ.Μ. παρακολουθούνταν ήδη από την πόλη της Λεμεσσού, από την ΑΚΕΛοκρατούμενη αστυνομία του Χριστόφια. Στο χώρο της βάσης, η εγγλέζικη αστυνομία και ο κατοχικός τους στρατός ήταν προκλητικότατοι αφού είχαν πάρει θέσεις μάχης με δυνάμεις που θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν επίθεση από ολόκληρο τάγμα στρατού με πλήρη οπλισμό.

Διμοιρία ειδικών δυνάμεων καταστολής και εκατοντάδες αστυνομικοί είχαν κυκλώσει τους διαδηλωτές, ενώ βρετανικό στρατιωτικό ελικόπτερο πετώντας χαμηλά αποσυντόνιζε την μαχόμενη νεολαία μας τόσο με τον εκκωφαντικό θόρυβό του, όσο και με τον εκτυφλωτικό προβολέα που έκανε την νύχτα μέρα (με προφανή σκοπό το φακέλωμα προσώπων μέσω φωτογραφήσεων).


Εχθρική ήταν και η στάση των ΜΜΕ αφού κάποιοι δημοσιογράφοι χρησιμοποίησαν στις μεταδώσεις τους λέξεις όπως «κουκουλοφόροι» και «εξτρεμιστές» αναφερόμενοι στους συναγωνιστές μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέρες πριν τη διαδήλωση, μέλη της Κυπριακής Αστυνομίας προσέγγισαν ηγετικά στελέχη του Κ.Ε.Α., όπως τον Πανίκο Κλεοβούλου και τον Σταύρο Καρκαλέτση, «για έναν καφέ» όπως χαρακτηριστικά τους δήλωσαν.

Η απάντηση από το στέλεχος του ΛΑ.Ο.Σ Σταύρο Καρκαλέτση ήταν πως «δεν μιλούμε με συνεργάτες των κατακτητών».


Σε δηλώσεις του προς τα κυπριακά κανάλια που είχαν σπεύσει στον χώρο της διαδήλωσης, ο Σταύρος Καρκαλέτσης κάλεσε «Άγγλους, Τούρκους, αλλά και την κυβέρνηση Χριστόφια να αποδεχθούν την επιταγή της Ιστορίας: πως η Κύπρος είναι τόσο ελληνική, όσο και η Αθήνα». Σε ξεχωριστές του δηλώσεις προς βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο, ρώτησε τους Βρετανούς τηλεθεατές για το πώς θα τους φαινόταν, Έλληνες αστυνομικοί να διενεργούν ελέγχους σε Βρετανούς πολίτες μέσα στο Λονδίνο, όπως πράττουν οι Άγγλοι σε βάρος των Ελλήνων της Κύπρου, μέσα στην ίδια μας την πατρίδα.


Η εκδήλωση πέτυχε στο έπακρο αφού ακόμα μια φορά πειστήκαμε και πείσαμε ότι οι βάσεις των Εγγλέζων στην νήσο μας είναι κατοχική δύναμη και ότι συμπεριφέρονται ως κράτος εν κράτει. Η πίστη στον αγώνα για ελευθερία και αυτοδιάθεση, και οι παρακαταθήκες των πατέρων, δεν μας επιτρέπουν να πάψουμε την μάχη αυτή. Ο αγώνας στην Κύπρο θα συνεχιστεί αμείωτος.


Φωτογραφία:02.01.2009: Μέλη του Κ.Ε.Α. έδωσαν το παρόν στην διαδήλωση στο Ακρωτήρι Λεμεσού.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Παρασκευή, 9 Ιανουαρίου 2009

ΤΟ ΞΕΣΚΕΠΑΣΜΑ ΤΟΥ 'ΣΤΕΚΙΟΥ' ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ. ΑΠΑΙΤΟΥΝ, ΠΑΡΑΛΟΓΟΥΝ, ΟΜΟΙΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΣΙΠΡΑΣτο Διαδύκτιο υπάρχει το εξής ιστολόγιο υπέρ των Αλβανών μεταναστών: http://www.steki-am.blogspot.com/. όπως θα δούμε και παρακάτω αρκετά προκλητικό και οι θέσεις του, οι οποίες είναι ΙΔΙΕΣ με τις θεσεις του ΣΥΡΙΖΑ!. Περιέργο και πρωτότυπο έ;;; Αυτοονομάζεται ώς το ΣΤΕΚΙ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ. Κατα τη γνώμη μας θα έπρεπε να ονομάζεται ΣΤΕΚΙ ΑΛΑΒΑΝΩΝ ΛΑΤΡΟΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ.
Βλέπουν μάλιστα:
ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.!
Και άλλη επίθεση κατά της ΕΛ.ΑΣ! Τώρα και απο τους... Αλβανούς μετανάστες! Είχαμε τους Τσιπραίους και τώρα τους Αλβανούς. Θα μιλήσουν οι μετανάστες για.... Ελληνική Αστυνομία, για ανθρώπους δηλαδή, που δίνουν αίμα στην κυριολεξία και παίρνουν... μισθούς γελοιότητος! Που βγαίνουν, έξω και δε ξέρουν αν θα γυρίσουν, και πώς θα γυρίσουν. Ελα παππού μου. να σου δείξω πού έχεις τα χωράφια σου, ένα πράγμα. Ποιοί, οι Αλβανοί, που καλοήρθαν εδώ και άρχισαν να ζουν με πολυτέλειες τύπου Mercedes, ενώ οι αστυνομικοί, το μόνο αυτοκίνητο που βλέπουν ολημερίς είναι το περιπολικό και αυτό λόγω των αναρχικών, που υποστηρίζουν! Ορίστε θράσος.
Απο τη στιγμή που ήρθαν ώς τσοπάνοι και έγιναν πρόβατα πολυτελείας και σφαγείς μαζί, δεν έχουν σταματήσει να κατηγορούν τις αρχές της χώρας της Ιερής ταύτης!!! Δηλαδή: Καλώς σας βρήκα στο σπίτι σας, που με περιμαζέψατε τον άστεγο, αλλά θα κάνω τα πάντα και θα οργανωθώ και θα βρώ και υποστηρικτές εναντίον εσάς των νοικοκυραίων! Δώσε θάρρος στο χωριάτη!
Προσέξτε Έλληνες, οι Αλβανοί δε ζητούν ΑΠΑΙΤΟΥΝ!
Εδώ δίνονται οι... απαιτήσεις τους απο το ελληνικό Κράτος:

'Ως εδώ! Να μη θρηνήσουμε άλλους νεκρούς. Απαιτούμε:
• Να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τους θανάτους και τους τραυματισμούς


• Ανοιχτή πρόσβαση στη διαδικασία αίτησης ασύλου. Νέους χώρους υποβολής αιτημάτων ασύλου σε πανελλαδική κλίμακα


• Να φύγει η αρμοδιότητα παραλαβής κι εξέτασης αιτημάτων ασύλου από την Αστυνομία


• Άσυλο και στέγη σε όλους τους πρόσφυγες, να κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης


• Νομιμοποίηση και ίσα δικαιώματα στους μετανάστες, ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά τους


• Να μην εφαρμοστεί το ρατσιστικό «Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου» της Ε.Ε.''
1.) Δικαιοσύνη σε αυτή τη χώρα υπάρχει, και αυτοί που φταίνε θα πληρώσουν, όπως άλλωστε κάθε δολοφόνοι, είτε το σώμα είναι Έλληνα, είτε Αλβανού.
2.) Θέλουν και άσυλο οι αλβανοί(μάλλον οι φιλοαλβανοί).!!! Γιατί; Για να μπαίνουν μέσα ασφαλώς και να τα σπάνε στην Ελλάδα ελέω... ασύλου. Γιατί άραγε το απαιτούν αυτό;;;Αφού το άσυλο ισχύει ακόμη και στα πεζοδρόμια! Έτσι ο κάθε Αλβανός, φίλοι μου, και ο κάθε φίλος του Αλβανού και κάθε μετανάστη, θα μπορεί να κάνει την Αθήνα Κόσοβο (Χα! Κόσοβο είπαμε;!) , με την κάθε άνεση και άνευ εμποδίου.
3.) Αντί να αφοπλίζουμε τους εγκληματίες των μολότωφ, τώρα θα αφοπλίζουμε την Ελληνική Αστυνομία! Ούτε κιχ για το ψευτο-άσυλο. Δε μου λέτε και στα Τίρανα, τα είχατε αυτά τα '΄ασυλα΄, ή μήπως αν πάτε εκεί και ξεφουρνίσετε τις αντιδράσεις σας θα σας στείλουν στα σπίτια σας, ή μάλλον στα τμήματα της γειτονιάς σας;
4.) έμειναν 60 χρόνια πίσω οι αλβανοί μετανάστες της Ελλάδος και κάνου λόγο για... στρατόπεδα συγκεντρώσεων παρουσιάζοντας τους εαυτούς τους με τους εβραίους, που ο Χίτλερ τους έβαζε στα κολαστήρια! Ε, τότε... τί τα θέλουν τα πολυτελή αυτοκίνητα οι πλούσιοι Αλβανοί( που δεν παραπονιούνται τόσο), και τις plasma τηλεοράσεις, και δε στοιβάζονται σε ένα τρένο (σα τους εβραίους) προς Ομόνοια και Εξάρχεια μεριά;
5.) Ίσα δικαιώματα στους μετανάστες! Ναί, τώρα θέλουν να γίνουν Έλληνες, με τα δικαιώματα των Ελλήνων! Ασφαλώς για να μπορούν να ψηφίζουν ΤΣΙΠΡΑ. Τί νομίζετε; Αφού τους δασκαλεύουν μετά παρρησίας. Εσείς θα φωνάζετε, εσείς θα μας ψηφίζετε. Αγωνιστήτε για μια ψήφο στον Τσίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ! Και όχι μόνο αυτό, ελληνική υπηκοότητα στα παιδιά τους! Δηλαδή να γίνουν Έλληνες. Κοιτάξτε, αγαπητοί μου Αλβανοί, αφού θέλετε τα ίδια δικαιώματα με τους Έλληνες θα πρέπει να γίνεται και Έλληνες και να ακούτε τι λένε οι έλληνες σε αυτό το στάδιο μετάβασής σας. Για να γίνετε Έλληνες, θα πρέπει να αρνηθείτε την αλβανική καταγωγή σας, και να δεχθήτε ειρηνικά ότι είστε Έλληνες και μόνο Έλληνες και να ξεχάσετε τα περι Αλβανών μεταναστών. Δε θα δηλώνεις έξω Αλβανός και στην ταυτότηα θα γράφει:Έλληνας. Ή θα είσαι το ένα το άλλο. Και στο κάτω-κάτω, αν αρχόταν 1.000.000 μετανάστες στην αλβανία σας, θα θέλατε να έχουν αυτά τα δικαιώματα με τα οποία θέλετε να λειτουργεί η γειτονική σας Ελλάδα;
6.) Αντιτίθενται οι Αλβανοί ακόμη και στην άκρως παγκοσμιοποιημένη Ε.Ε! Δε ξέρετε φίλοι μου, πόσα χρωστάτε στην Ε.Ε; Αν δεν ήταν και αυτή, να σας χώσει όλους μέσα στην Ελλάδα, τώρα θα ζούσατε σε κανένα ωραίο έλος της χώρας σας. Οπότε σεβασμός στην πηγή του θάρρους σας, στο χέρι που σας άγει και που σας φέρει.
Και η ΕΛ.ΑΣ βάρβαρη! Πώς καταντήσαμε, να λέγουν οι βάρβαροι (κατά τους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς, ώς αλλότριοι) τους Έλληνες βαρβάρους! Η αντιστροφή των όρων σε όλο της το μεγαλείο εις το όνομα της... παγκοσμιοποίησεως.
Μετά έχουμε μια άκρως συγκινητική ιστορία, ενός Αλβανού καημένου (έτσι θέλει να παρουσιαστεί στα μάτια μας τουλάχιστον), που αφηγήται:
Όταν πριν από 17 χρόνια πέρασα παράνομα τα σύνορα με τη μάνα μου και τον αδερφό μου, κανείς δεν με ρώτησε. Όταν πριν από 7 χρόνια οι δυτικές χώρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο στην Ασία κανείς δεν ρώτησε τη γνώμη των κατοίκων τους. Όταν οι ελληνικές επιχειρήσεις οργώνουν τα Βαλκάνια, στερώντας στους ντόπιους την διαχείριση του πλούτου της γης τους, κόβοντας θέσεις εργασίας, προσφέροντας μισθούς πείνας με τιμές Ευρώπης, τότε δηλώνουν ευεργέτες.Πολλοί από μας δεν ήρθαμε εδώ γιατί μας άρεσε (άσχετα αν ύστερα από τόσα χρόνια τoν νιώθουμε δικό μας τόπο). Αν είχαμε να επιλέξουμε θα διαλέγαμε μια χώρα της δυτικής Ευρώπης. Έτσι και αλλιώς την εικόνα τους ποθήσαμε. Με την υπόσχεση του ‘‘αμερικάνικου’’ ονείρου ρίξαμε τα τοίχοι της υπαρκτής υποκρισίας. Η Ελλάδα προσέφερε τα μόνα χερσαία σύνορα με την Ευρώπη. Να πάμε αλλού ήταν σχεδόν ακατόρθωτο.Πολλοί από εμάς δεν θεωρούμε ότι η γη θα έπρεπε να χωρίζεται σε μικρά τεμάχια αλλά να είναι όλων μας. Ο καθένας θα έπρεπε να ζει και να κάνει όνειρα εκεί που θέλει. Αυτό δεν προσέφερε η Δύση; Την υπόσχεση της ελευθερίας;''
Πώπω, και τη Βίκυ Χατζηβασιλείου τί την έχουμε; Μας πήραν τα ζουμιά. Ακούτε: οι ελληνικές επιχειρήσεις οργώνουν τα Βαλκάνια, στερώντας στους ντόπιους την διαχείριση του πλούτου της γης τους, κόβοντας θέσεις εργασίας, προσφέροντας μισθούς πείνας με τιμές Ευρώπης, τότε δηλώνουν ευεργέτες.'' Δηλαδή μόνο οι Αλβανοί πεινούν και κανείς άλλος. Έλληνας δεν έχει πεινάσει ποτέ στη ζωή του μόνο και μόνο που είναι έλληνας και όχι αλβανός! Έλληνας δεν έμεινε άνεργος στη Νάουσσα, Έλληνας δεν παίρνει μισθούς πείνας απο την Έδεσσα. όλοι είμαστε καλά, και οι ψωριάδες χώρια
'Αν είχαμε να επιλέξουμε θα διαλέγαμε μια χώρα της δυτικής Ευρώπης. Έτσι και αλλιώς την εικόνα τους ποθήσαμε. ' Α, ναί! Σας κάναμε και χάρη. Σας πέσαμε και λίγοι. Τί να κάνουμε;Λυπούμαστε εκ βαθέων ψυχής.
'Η Ελλάδα προσέφερε τα μόνα χερσαία σύνορα με την Ευρώπη. Να πάμε αλλού ήταν σχεδόν ακατόρθωτο'. Μη τα ανακατώνετε τα πράγματα! Δεν ήρθατε εδώ επείδη είχαμε τα μόνα χερσαία σύνορα με τη χώρα σας. Ήρθατε για τί ξέρατε, ή είχατε προαίσθημα ότι το κρατος της Ελλάδος, θα είναι πιο ανεκτικό προς τους μετανάστες. Αν πηγαίνατε στην Ιταλία, θα σας ξαναβύθιζαν τα καράβια και θα σας απέλαυναν, στη Γαλλία το ίδιο απέλαση. Οπότε μη λέτε μόνο-μόνο, ότι το καλό με την Ελλάδα είναι τα συνορά της, αλλά πρέπει να πείτε ότι και ή Ελλάδα σαν κράτος σας δέχθηκε. Και μη μας πε΄τε ότι σας πήραμε για δούλους;;; Τό ότι ήσαστε εργάτες και όχι ηλεκτρονικοί υπολογιστών μόλις ήρθατε είναι λόγω του καθεστώτος που είχατε στη χώρα σας και όχι λόγω της... αναλγησίας των Ελλήνων. Εκτός αν θέλατε να ζήσετε χωρίς δουλειά. Ε, τότε άλλο αυτό. Μόνο που δε ξέραμε που παραχωσατε τις παντόφλες σας για να σας τις φέρουμε όταν έρχεστε. Και οι Έλληνες όταν πεινούσαν πώς πήγαιναν Αυστραλία και Αμερική;
Και τώρα το καλύτερο: 'Πολλοί από εμάς( τους Αλβανούς μετανάστες) δεν θεωρούμε ότι η γη θα έπρεπε να χωρίζεται σε μικρά τεμάχια αλλά να είναι όλων μας. Ο καθένας θα έπρεπε να ζει και να κάνει όνειρα εκεί που θέλει' Αποκάλυψη τώρα! Ξέρεται ποιό είναι το κύριο σύνθημα-σοφιστία των αναρχικών που γράφεται σε όλους σχεδόν τους τοίχους και με μεγάλα γράμματα στις πόλεις: 'Τα σύνορα είναι χαρακιές στο σώμα του πλανήτη'. Ώ, τί έγινε;;; Τα ίδια συνθήματα, οι ίδιες ιδέες, Αλβανοί μετανάστες το έχουν το blog, ή μήπως αναρχικοί Τσίπρα; Ή μήπως αυτοί που καταστρέφουν με μολότωφ είναι ίδιοι με τους ατέχοντες το ιστολόγιο ''Στέκι''. Θα θέλατε λοιπόν, κύριοι αλβανοί να μην υπάρχει πλέον Αλβανία, και να μην έχει σύνορα, που είναι άσχημα, ή τα θέλετε αυτά μόνο για τους άλλους και για σας τίποτα.
Όταν οι κυβερνήσεις σας ξεκινούν πολέμους πάνω από τη στέγη μας, όταν ανεβάζουν δικτάτορες που εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους καταπιέζοντας τα στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα, έχουμε και εμείς το δικαίωμα να διεκδικήσουμε λίγη από την ασφάλεια και την ειρήνη σας. Οι κυβερνήσεις μας ξεκινούν πολέμους; Μήπως φταίει η Ελλάδα για την άνοδο του Χότζα, που επί εποχής του δε ξέρατε αν υπάρχει άλλη χώρα εκτός απο τη δική σας, και αν η Ελλάδα παίρνει ρεύμα απο τα Τίρανα; Αυτό μας έλειπε τώρα, οι ψευδοσυκοφαντίες τους.
Για το λόγο ότι πολλά έγιναν στο όνομα μας, χωρίς να μας ρωτήσετε. Για το λόγο ότι για την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες μας φταίνε και οι νόμιμα εκλεγμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σας. Για το λόγο ότι ο καθένας ενδιαφέρεται μόνο για τον εαυτό του αδιαφορώντας αν η ευημερία και η ασφάλειά του χτίζεται στις πλάτες άλλων. Για το λόγο ότι πολλοί από μας γεννηθήκαμε και μεγαλώσαμε εδώ... Μάλλον μυωπία α έχει αυτός που δε καταλαβαίνει το προκλητικό ύφος των αλβανών και αλβανοφρόνων. Τα δικά σας φταίνε για όλα τα δικά μας σε τίποτα. Επειδή λοιπόν ο Έλληνας έχει φιλότιμο λέει: το χέρι που σε ταΐζει δε το δαγκώνεις. Μπορεί να μην υπάρχει αντίστοιχη αλβανική παροιμία, αλλά θαρρούμε ότι ο νόμος είναι παγκόσμιος.
Ως εκ τούτου δεν ζητάμε, απαιτούμε:


- νομιμοποίηση τώρα όλων των μεταναστών


- άσυλο στους πρόσφυγες πολέμου & στα θύματα ρατσιστικών διακρίσεων


- ιθαγένεια σε όσα παιδιά γεννηθήκανε και μεγαλώσανε εδώ


- να μην εφαρμοστεί το ρατσιστικό «Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου» της ΕΕ - ελεύθερη και δωρεάν πρόσβαση όλων στο εκπαιδευτικό σύστημα και την περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα επιδόματα.
Τα είπαμε και παραπάνω αυτά. Αφού τότε οι Αλβανοί δεν είχαν πού αλλού να πάνε λόγω... 'χερσαίας γειτνίασης', τώρα γιατί δε γυρνούν πίσω στην Αλβανία, όπου θα είναι και άρχοντες με τα λεφτά που παίρνουν απο Εδώ. Ή γιατί δεν πάνε σε καμμία άλλη χώρα, τώρα που έχουν και τα μέσα ;Γιατί πολύ απλά θα 'πάρουνε πόδι'' ,το θέσουμε λαϊκά το ζήτημα. Ο Σαρκοζύ με τις απελάσεις προσπαθεί να κερδήσει την εμπιστοσύνη του γαλλικου λαού. Σε όλα θέλουμε να γίνουμε σα τα 'Παρίσια'και τις 'Λόνδρες', αλλά σε αυτά που ενοχλούν αυτούς που μας χαλιναγωγούν δε θέλουμε καμμία σύγκριση. αφού: Έτσι και αλλιώς είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν να χάσουν, γιατί δε το διακινδυνεύουν;
Αυτές οι μέρες είναι για την εκμετάλλευση που συνεχίζεται αμείωτη για 18 χρόνια. Είναι για τους αγώνες που δεν ξεχάστηκαν στους κάμπους στο Βόλο, τα ολυμπιακά έργα, την Αμαλιάδα. Είναι για τον ιδρώτα και το αίμα των γονιών μας, για τη μαύρη εργασία, τα ατελείωτα ωράρια. Είναι για τα παράβολα, τα πρόστιμα, τα ένσημα που πληρώνουμε και δεν θα μας αναγνωριστούν ποτέ. Είναι για τα χαρτιά που θα κυνηγάμε μια ζωή σαν να είναι λαχείο.Αυτές οι μέρες είναι για το τίμημα που πληρώνουμε απλά για να υπάρχουμε, να αναπνέουμε. Είναι για όσες φορές σφίξαμε τα δόντια, για τις προσβολές που ανεχτήκαμε, τις ήττες που χρεωθήκαμε. Είναι για όσες φορές δεν αντιδράσαμε ενώ είχαμε όλους τους λόγους του κόσμου. Είναι για όσες φορές αντιδράσαμε και ήμασταν μόνοι γιατί ο θάνατος και η οργή μας δεν χωράγανε σε σχήματα, δεν έφερναν ψήφους, δεν πουλούσαν στα δελτία των 8.
Ωραία τα παραμύθια σας Αλβανοί, αλλά στα παιδάκια λίγο πριν κοιμηθούν ;. Μάθετε λοιπόν καλά, πώς ένας Έλληνας εργάτης απο τη Νέα Αγχίαλο και το Βόλο, έχει χειρότερο παρόν και μάλλον, απο τον αλβανο εργάτη. Διότι προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι οι μόνοι ''δουλεφταράδες''και ότι οι Έλληνες κάθονται.
Νομίζουν ότι μας έχουν χτίσει όλα τα σπίτια, και μας έχουν ργώσει, τρυγήσει και σπείρει όλα τα χωράφια μας, λές και πρίν (απο 18 χρόνια) δεν είχαμε εμείς οι Έλληνες χέρια να κτίσουμε σπίτια. Πού κοιμόμαστε σε σκηνές ή σε μποστάνια; Ή μήπως 7.000 χρόνια που οργώνουμε τη γη, τώρα αδρανήσαμε και περιμέναμε τα τελευταία 18 για να μας υπηρετούν οι... Αλβανοί, που είναι απόγονοι των δημίων, πού έφεραν απο την Κασπία λίμνη της Ασίας οι Τούρκοι πασάδες για να κατασφάζουν τους Έλληνες και να κρατούν τα κεφάλια των προπάππων των προπάππων μας περήφανοι.
Και μας προτρέπουν:

18 χρόνια βουβής οργής είναι πολλά.
Όλοι στους δρόμους, για την αλληλεγγύη & την αξιοπρέπεια!
Δεν ξεχάσαμε, δεν ξεχνάμε, αυτές οι μέρες είναι και δικές σας
Για τον Λουάν, τον Τόνυ, τον Μοχάμεντ, τον Αλέξη....
Στέκι Αλβανών Μεταναστών18 χρόνια πράγματι βουβής οργής των Ελλήνων με την αύξηση της εγκληματικότητος, τη ραγδαία. όλοι στους δρόμους για να κάψουμε τα καταστήματα των Ελλήνων, γιατί και μια που πέρνουμε τη δουλειά απο τον Έλληνα εργάτη, άς το κάνουμε και πιο έμπρακτα. Δε ξεχάσαμε, να εκδικηθούμε τους έλληνες. Και μιας και που σκοτώθηκε απο αστυνόμο ένα αθώο παιδάκι ο Αλέξαδρς Γρηγορόπουλος, που κρατούσε την Ελληνική Σημαία, ας το εκμεταλλετούμε για να περάσουμε στους άλλους την προπαγάνδα μας. Αυτή είναι η εμηνεια του κειμένου


Αυτοί είναι λοιπόν οι Άλβανοί και το ''Στέκι'' τους στο διαδύκτιο. Κάποτε πρέπει να μάθουμε τα πράγματα όπως αυτά έχουν


Όσον αφορά το σκιτσοφράφημα με τον Κολόμβο και την αίτηση ''πράσινης κάρτας'' απο τους αυτόχθονες Ινδιάνους'', δε μπορώ να καταλάβω τί θέλουν να μας πούν. Μήπως ζούσαμε πρωτόγονα (δε δουλεύαμε, πριν έρθουν αυτοί), μας ανακαλύψανε (μας έκαναν ανθρώπους) και μας έκαναν γνωστούς σε ολόκληρο το κόσμο (με τα τελευταια γεγονότα)