Κυριακή, 15 Αυγούστου 2010

Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, Η ΜΗΤΕΡΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!


Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλλαξας
εν τη Κοιμήσει τον κόσμον ού κατέλιπες Θεοτόκε,
μετέστης προς την ζωήν,
Μήτηρ υπάρχουσα της Ζωής
και ταις πρεσβείαις ταις σαις λυτρουμένη
εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.