Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2009

ΣΟΚ! ΟΙ ΛΑΤΙΝΟΙ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΝΟΙ ΗΘΕΛΑΝ ΝΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΟΥΝ ΤΟ ΝΑΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ!

Σοκ! Οι Λατίνοι Φραγκισκανοί ήθελαν να ανατινάξουν το Ναό της Γεννήσεως!

http://egolpio.wordpress.com/2009/06/29/latin_bombers/

Κυριακή, 28 Ιουνίου 2009

ΠΡΟΣ ΤΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ;

Του π. Γεωργίου Δ. Μεταλληνού,
Ομ. Καθηγητού Πανεπιστημίου


Με τις τελευταίες δηλώσεις του «urbi et orbi» ο Πάπας Βενέδικτος ΙΣΤ’ δεν μας αιφνιδίασε. Διότι δεν είναι η πρώτη φορά, που διακηρύσσει την εκκλησιολογική συνείδηση του Παπισμού. Το ίδιο είχε πράξει και πέρυσι, πριν μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Και ποιες είναι οι δηλώσεις αυτές που με απόλυτη ο­μοφωνία δημοσίευσε ο ελλαδικός και παγκόσμιος Τύ­πος.

Η Ρώμη διεκδικεί την ταυτότητα της «μοναδι­κής πραγματικής Εκκλησίας του Χρίστου στον κό­σμο», χωρίς να είναι πρόθυμη να απαρνηθεί στο ελά­χιστο την πεποίθηση της αυτή. Αναγνωρίζει μεν, ότι υπάρχουν και εκτός της «Καθολικής Εκκλησίας πολ­λά στοιχεία καθαγιασμού και αλήθειας» (σημ.: Έτσι σώζεται «ως δια πυρός» ο διαχριστιανικός και πανθρησκειακός διάλογος!), αλλά ο Παπισμός είναι η μό­νη αληθινή Εκκλησία του Χριστού. «Οι Ορθόδοξες Εκκλησίες» (όχι Η Ορθόδοξος Εκκλησία) είναι μεν «εκκλησίες», αλλά πάσχουν από ένα «έλλειμμα», μη αναγνωρίζοντας τον Πάπα ως διάδοχο του (Αποστό­λου) Πέτρου, αρνούμενες δηλαδή, ή μη δεχόμενες ακόμη, το παπικό Πρωτείο, που θεμελιώνεται στην πε­ρί Πέτρου παπική διδασκαλία. Όταν αυτά δεν τα λέ­γει ένας οιοσδήποτε Πάπας, αλλά ο σημερινός, που είναι σπουδαίος ρωμαιοκαθολικός δογματολόγος, το πράγμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα.
Έχουμε εισέλθει, οι Ορθόδοξοι, σε διάλογο με τον Παπισμό, ο όποιος (διάλογος), μάλιστα ανανεώ­θηκε τελευταία με την συγκατάθεση των Οίκουμενιστών μας, που δέχονται στην πράξη τις δηλώσεις του Πάπα. Άρα προχωρούμε με βάση την φιλοσοφι­κή αρχή της «λήψεως του αιτουμένου», κάτι που ση­μαίνει την εκ μέρους μας «ελλειμματική», πράγματι, συμμετοχή, όσον αφορά στην δική μας αυτοσυνειδη­σία και το εκκλησιαστικό αυτοσυναίσθημά μας. Με μειωμένο αυτοσυναίσθημά και αναγνώριση του «εκκλησιαστικού ελλείμματος» μας αδικούμε και αρνούμεθα την Ορθοδοξία των Αγίων μας, όλων των αιώνων, συνομολογώντας σιωπηρά την κατά τον Πάπαν μη πληρότητα της Εκκλησίας μας. Πό­σο μάλλον, όταν ο Πάπας δεν παραλείπει να προσθέ­σει: «Ο διάλογος δεν μπορεί να είναι μία αφορμή, για να προσαρμόσει ή να μαλακώσει αυτό που πι­στεύει (ό Παπισμός) ότι είναι»! Καμμία διάθεση, δη­λαδή, υποχωρήσεως εκ μέρους του.

Το αστείο εδώ, και τραγικό συνάμα, είναι, ότι οι οικουμενιστές Ποιμενάρχες μας διακηρύσσουν ότι μετέχουμε στους θεολογικούς διάλογους, για να δια­φωτίσουμε και διδάξουμε τους ετεροδόξους! Βέβαια, η Χάρη του Θεού πολλά πράγματα μπορεί να μετα­βάλει, οδηγώντας σε ανατοποθετήσεις και τελικά στην μετάνοια. Δεν είναι όμως αυτό το πρόβλημα, ούτε βοηθούν την ενεργοποίηση της Θείας Χάριτος μέσα μας η δουλική συμμετοχή στον διάλογο και οι χαλαρές «αντιδράσεις», που απλώς επιβεβαιώνουν την πολύ γνωστή στο Βατικανό ηττοπάθεια και αδυναμία μας. Δεν θα ήταν λογικό να λεχθεί, με αξιο­πρέπεια και αγάπη για την Αλήθεια, στον Πάπα, ό­τι, εφ’ όσον γίνονται παρόμοιες δηλώσεις, η συμμε­τοχή μας στον διάλογο είναι μάταιη και συνιστά a priori παραδοχή του παπικού Πρωτείου και τής μοναδικότητας της Λατινικής Εκκλησίας;

Το πρόβλημα, συνεπώς, δεν είναι ο Πάπας, που, μέσα σε ένα παραλήρημα εξουσιαστικής υπεροψίας, συνεχίζει τις ίδιες παπικές διακηρύξεις και για επί­δειξη δυνάμεως στο εσωτερικό του Παπισμού και για την ανάκτηση του αμφισβητουμένου κύρους της Παποσύνης.
Το πρόβλημα είμαστε εμείς και κυρίως οι βασι­κά υπεύθυνοι, οι Ποιμένες. Στο σημείο αυτό και εις μνημόσυνον του αισθάνομαι την ανάγκη να μνησθώ του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Σεραφείμ, όταν ρω­τούσε εμάς τους κατ’ επάγγελμα, Θεολόγους των Πα­νεπιστημίων. «Είναι Εκκλησία το Βατικανό;». Όσα αρνητικά θα μπορούσε κάποιος να προσάψει στον τέως Αρχιεπίσκοπο, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε, ότι την Πίστη δεν την έβλαψε. Ενθυμούμαι, μάλιστα, την σύνεση, που επέδειξε το 1993, μετά την ουνιτική απόφαση τού Balamand, την όποια η Εκκλησία τής Ελλάδος (τότε…) δεν είχε προσυπογράψει.

Ό μακαριστός παπα-Γιάννης Ρωμανίδης έλεγε στα τελευταία χρόνια της ζωής του: «Από τώρα και στο έξης το πρόβλημα θα είναι οι Δεσποτάδες μας. Ποια πίστη έχουν»! Αυτό το ζούμε όλοι μας. Πολλές φορές μου έρχεται στη μνήμη ο λόγος του Αποστό­λου Παύλου στις Πράξεις (20, 28 έ.) για «λύκους βα­ρείς» πού θα διεισδύσουν στο εκκλησιαστικό σώμα, «μη φειδόμενοι του ποιμνίου». Και όλοι οι ερμηνευ­τές, παλαιότεροι και νεότεροι, ταυτίζουν τους «λύ­κους» αυτούς με τους αιρετικούς, και πολύ ορθά. Δεν είναι παρά ψευδοποιμένες, που θα εμφανίζονται με το ένδυμα του ποιμένος, ενώ στην ουσία θα είναι λύ­κοι και μάλιστα «βαρείς», δηλ. τυραννικοί και σκλη­ροί. Βαρύτητα, όμως, ερμηνευτικά έχει η φράση του στ. 30, «και εξ υμών αυτών»! Παρατηρεί ο ιερός Χρυσόστομος: «Και το χαλεπώτερον, ότι αυτούς τούτους εξ αυτών αναστήσεσθαι λέγει, ο και σφό­δρα έστι βαρύ, όταν εμφύλιος ο πόλεμος ή». Η ιστο­ρική πραγματικότητα δείχνει, ότι ο Απόστολος δεν μιλούσε μόνο για την εποχή του.

Είναι δυνατόν, λοιπόν, μετά από αυτά, ορθόδο­ξος Επίσκοπος να θέτει το ερώτημα: «Άλλαξε τίπο­τα στην Ορθοδοξία με το που ήλθε ο πάπας;» (Εν­νοούσε την έλευση του στην Ελλάδα το 2001). Αντι­δρώντας τότε, αναγκασθήκαμε νά δηλώσουμε δημό­σια: «Τι άλλο ήθελε ο Πάπας; “Τα πήρε όλα και έ­φυγε”»! Ποια ήσαν αυτά τα «όλα»; Απλούστατα, η υποδοχή και αναγνώριση του ως γνησίου επισκό­που της Εκκλησίας του Χριστού, παρά τα παπικά δόγματα (πρωτείο, αλάθητο και το παπικό κοσμικό κράτος), που αφορούν κάθε δυνατότητα στον Παπι­σμό να εμφανίζεται και να διεκδικεί τον χαρακτηρι­σμό «εκκλησία».

Δεν είναι, δυστυχώς, μόνο η απουσία θεολογικών προϋποθέσεων ή η υπόταξη και το θάψιμο τους σε ­οποιεσδήποτε συμβατικότητες ή ενδοκοσμικές και αν­τιχριστιανικές προσδοκίες, που μας κάνει να διαμαρτυρόμεθα. Είναι κυρίως η τόσο εύκολη απεμπόληση της Πίστεως των Αγίων μας όλων των αιώνων, χω­ρίς την οποία σωτηρία, δυνατότητα θεώσεως, δεν εί­ναι δυνατόν να υπάρξει. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι Ποιμένες ενεργούν με τη συνείδηση και καταστροφι­κή διάθεση των «λύκων» των Πράξεων κατασπαρά­ζοντας πνευματικά οι ίδιοι το ποίμνιο, που ο Κύριος τους ενεπιστεύθη (πρβλ. Ίω. 22, 15-17).

Υπάρχει, όμως, και κάτι πρακτικά χειρότερο. Οι Δυτικοί γνωρίζουν τις αδυναμίες μας και τον τρόπο σκέψεως μας και γι’ αυτό δεν ανησυχούν. Όλα τα βλέπουν δικά τους και προ του διαλόγου, που, όπως γίνεται, δεν είναι παρά επανάληψη ή συνέχεια της ουνιτικής ψευδοσυνόδου της Φλωρεντίας (1439). Επί τέλους, ότι δεν πέτυχε ο Παπισμός στη διάρκεια της δουλείας (λατινοφραγκικής και οθωμανικής) με τις πιέσεις, να επιβάλει δηλαδή την απόφαση της Φλωρεντίας, το επιτυγχάνει σήμερα με την συγκα­τάθεση των ίδιων των Ποιμένων μας! “Ε, τότε, μας ταιριάζει ο χαρακτηρισμός των (πολιτικά) γραικύ­λων από τον μακαρίτη ποιητή μας Κωστή Παλαμά:

Δεν έχεις, ‘Όλυμπε, θεούς, μηδέ λεβέντες η Όσσα, Ραγιάδες έχεις, Μάννα Γη, σκυφτούς για το χαράτσι. Κούφιοι και οκνοί, καταφρονάν τη θεία τραχιά σου γλώσσα,των Ευρωπαίων περιγελά και των αρχαίων παλιάτσοι…

Τηρουμένων των αναλογιών, αυτό ισχύει για τούς οικουμενιστές Ποιμένες της εποχής μας. «Των παπι­κών περιγελά» καταντούν και των «Πατέρων μας παλιάτσοι». Υπάρχει κάτι χειρότερο και απαισιώτερο από αυτό; Ο Θεός να μας ελεήσει και να μας οδη­γήσει στην μετάνοια, με τούς τρόπους που Αυτός γνωρίζει….

π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός

(Το κείμενο αυτό δημοσιεύθηκε στην εφημ. «Ορθόδοξος Τύπος» 3.8.2007).
Αναδημοσίευση απο το ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ

Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΚΑΘΟΛΙΚΟΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΑΝ ΤΗ ''ΜΕΤΑΛΗΨΗ'' ΤΗΣ ΟΣΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ!

Ο Ρωμαιοκαθολικοί, όπως έχουμε ήδη αναφέρει και σε προηγούμενη ανάρτησή μας "Οι παπικές πλάνες" δεν πιστεύουν στις άκτιστες ενέργειες του Θεού και δέχονται ως κτιστή τη Θεία Χάρη.

Έτσι γι αυτούς η Θεία Κοινωνία "καταντά" μια απλή συμβολική ενέργεια, μη πιστεύοντας ότι καταλύεται σώμα και αίμα Χριστού. Γι' αυτό με αφορμή την καινούργια γρίπη τύπου Α ή αλλιώς γρίπη των χοίρων, θεωρώντας τη Θεία Κοινωνία μέσο της μετάδοσης του ιού την απαγόρευσαν!!!Πρωτοφανή μέτρα για την αντιμετώπιση της γρίπης τύπου Α λαμβάνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία της Αυστραλίας, φτάνοντας στο σημείο να απαγορεύσει ακόμα και τη Θεία Κοινωνία στους πιστούς, υπό το φόβο μετάδοσης της νόσου... Ο Αρχιεπίσκοπος της Καθολικής Εκκλησίας στην χώρα, Ντένις Χαρτ, ζήτησε από τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής να μην κοινωνούν τους πιστούς και να πλένουν τα χέρια τους πριν την θεία λειτουργία.
Ο ιός της γρίπης των χοίρων πλήττει βάναυσα την Αυστραλία. Συνεχίζει να εξαπλώνεται και ο αριθμός των κρουσμάτων να αυξάνεται παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών Αρχών της Αυστραλίας.
Υπό το φόβο της πανδημίας, όλοι οι δημόσιοι φορείς προχωρούν στη λήψη αυστηρών μέτρων για την αντιμετώπιση της νόσου, καθώς το νέο σκέλος της γρίπης μεταφέρεται με τον αέρα και μπορεί να μεταδοθεί ακόμα και με την απλή σωματική επαφή.
Έτσι ζητήθηκε και η συνδρομή της τοπικής Αρχιεπισκοπής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Ντένις Χαρτ υποχρεώθηκε να λάβει πολύ αυστηρά μέτρα και με σχετική εγκύκλιο του ανακοίνωσε ένα «Δεκάλογο» προς τους ιερείς και τους εκκλησιαζομένους σε μια ύστατη προσπάθεια να αποτραπεί η μετάδοση της νόσου των χοίρων μέσα στο εκκλησίασμα. Έτσι, ζήτησε από τους ιερείς της Αρχιεπισκοπής να μην κοινωνούν τους πιστούς και να πλένουν τα χέρια τους πριν την θεία λειτουργία. Παράλληλα, συμβούλεψε και τους εκκλησιαζόμενους να μην ανταλλάσουν μεταξύ τους χειραψίες κατά τη διάρκεια της θείας λειτουργίας.
Αναφερόμενος στα έκτακτα μέτρα, ιερέας της Μελβούρνης είπε ότι στην εκκλησία του, αντί να ανταλλάσουν ευχές δια χειραψίας, οι πιστοί εφαρμόζουν τον ασιατικό τρόπο χαιρετισμού, κάνοντας μια ελαφριά υπόκλιση και λέγοντας «η ειρήνη μαζί σου».

www.egolpio.com
egolpio.wordpress.com

Σχόλιο Ελληνορθόδοξου: Εδώ δε χρειάζονται σχόλια. Το μόνο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι η υπενθύμιση στους ''φίλους'' μας τους Παπικούς, ότι η Ορθοδοξία είναι η ΜΟΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ που ίδρυσε ο Θεάνθρωπος Χριστός. Προς απόδειξιν τούτου παραθέτουμε το παράδειγμα του γέροντος Ευμενίου, ο οποίος κοινωνούσε απο το ίδιο δισκόπότηρο με τους ασθενείς που έιχαν λοιμώδεις νόσους:http://www.youtube.com/watch?v=vTQS-dxosjg&feature=rec-HM-fresh+div

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΤΕΡΟΔΟΞΟΙ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Απο τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη.Πηγή: ''Εν Συνειδήσει" , Έκτακτη έκδοση της Ι. Μονής Μεγάλου Μετεώρου.


και

Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

12 ΛΟΓΟΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΟΥΜΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ <<ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ>>

12 λόγοι να αρνηθούμε το μάθημα 'σεξουαλικής αγωγής'.
Φωτογραφία: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ (wordpress)

Κυριακή, 7 Ιουνίου 2009

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ


Σήμερα, Κυριακή της Πεντηκοστής. Οι Μαθητές του Κυρίου και Θεού ημών Ιησού Χριστού, δέχονται τον Παράκλητο, το Θεό Άγιο Πνεύμα, που του υποσχέθηκε ο ίδιος ο Μεσσίας. Οι φτωχοί αλιείς των ψαριών της λίμνης της Γαλιλαίας, γίνονται με την επιφώτιση του Παναγίου και Θείου Πνεύματος ΠΑΝΣΟΦΟΙ, και αλιείς της οικουμένης. Για αυτό και σήμερα, με την ευκαιρία της Πεντηκοστής, σας παραπέμπουμε στην κάτωθι διεύθυνση όπου και ο εξαίρετος υμνος της Πεντηκοστής ''Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημών'', υπό του μεγάλου πρωτοψάλτη κ. Καβαρνού Παναγιώτη.
Ευλογητός ει Χριστέ ο Θεός ημων,
ο πανσόφους τους αλιείς αναδείξας,
καταπέμψας αυτοίς το Πνεύμα το Άγιον,
και δι'αυτών την οικουμενην σαγηνεύσας,
Φιλάνθρωπε δόξα Σοι.

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

ΤΑ 27 ΚΟΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΥΡΟΕΚΛΟΓΩΝ 2009

Στην ανακήρυξη των κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων, τα οποία έχουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου 2009, προέβη σήμερα το Αʼ Τμήμα του Αρείου Πάγου

Συγκεκριμένα, το καθʼ ύλην αρμόδιο Α΄ Τμήμα του ΑΠ, δεν επέτρεψε από τα κόμματα και συνασπισμούς κομμάτων, που είχαν καταθέσει σχετικές αιτήσεις, να συμμετέχουν στις επερχόμενες ευρωεκλογές επτά κόμματα, ενώ σε ένα συνασπισμό κομμάτων δεν επέτρεψε να συμμετέχουν επτά κόμματα. Ακόμη, δεν έκρινε νόμιμη τη συμμετοχή σε συνδυασμούς και ορισμένων υποψηφίων ευρωβουλευτών.
Ειδικότερα, ο ΑΠ απέρριψε τις αιτήσεις των εξής κομμάτων: 1) Δημοκρατικοί (Μ. Μελετόπουλος), 2) Το Κόμμα του Υπεύθυνου Πολίτη (Κ. Σαρίνας), 3) Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑ.Ε.Κ.Ε.) (Μ. Τζαλαζίδης), 4) Οικολόγοι Εναλλακτικοί (Μιχ. Δερτούζος) και 5) Κομματικός Ξεσηκωμός Συνταξιούχων Ελλάδας.

Ακόμη, δεν ανακηρύχθηκαν, καθώς δεν υπέβαλαν συνδυασμούς, τα εξής κόμματα: 1) Πολιτικό Ελληνοευρωπαϊκό Φιλοζωικό Κίνημα (Γ. Μαυρουδής) και 2) Οικολόγοι Ζωόφιλοι Ελλάδας (Αγγ. Κουτηλέκου).
Από τον συνασπισμό των κομμάτων Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) (Α. Τσίπρας), δεν ανακηρύσσονται τα εξής κόμματα: 1) ΔΗΚΚΙ - Κεντρική Επιτροπή, 2) Κίνηση Ενεργών Πολιτών, 3) Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς, 4) Κόκκινο, 5) Ξεκίνημα, 6) Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας και 7) Ομάδα ΡΟΖΑ.

Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση του ΑΠ, τα επτά κόμματα δεν μπορούν να συμμετέχουν στο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή δεν κατέθεσαν τις ιδρυτικές πράξεις τους. Διευκρινίζεται ότι το γεγονός αυτό δεν εμποδίζει τους υποψηφίους των κομμάτων αυτών να συμμετέχουν στις Ευρωεκλογές.

Παράλληλα, δεν ανακηρύχθηκαν υποψήφιοι ευρωβουλευτές, για τυπικούς λόγους, ο Εμμανουήλ Συντιχάκης από το ΚΚΕ ο Εμμανουήλ Χατζηεμμανουήλ από το Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.), οι SCACCHI LUKA, OOMS MAURA - CRISTINA, LESTER JEREMY PAUL, Ποιμάλα Γιαν και NIEMI MIKKO από το κόμμα Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές), ο Ζαννώ Απικιάν από το κόμμα Φιλελεύθερη Συμμαχία, ο Ντειλί Ρος Μαρτιν από το κόμμα Οικολόγοι Πράσινοι, ο Νικόλαος Ντερτιλής από το κόμμα Ελληνική Ενότητα και ο Χρήστος Τζιβινίκος από το κόμμα Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι.

Κατόπιν αυτών, τα κόμματα και οι συνασπισμοί κομμάτων που μπορούν να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές της 7ης Ιουνίου, είναι:

1) Νέα Δημοκρατία (Κ. Καραμανλής),

2) Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα ΠΑ.ΣΟ.Κ. (Γ. Παπανδρέου),

3) Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α. Παπαρήγα),

4) Συνασπισμός Ριζοσπαστικής Αριστεράς (ΣΥΡΙΖΑ) (Α. Τσίπρας),

5) Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός (ΛΑ.Ο.Σ.) (Γ. Καρατζαφέρης),

6) Πανελλήνιο Μακεδονικό Μέτωπο (ΠΑ.Μ.ΜΕ.) (Σ. Παπαθεμελής)


7) Δράση (Σ. Μάνος, Α. Αβραντίνης, Α. Αϊβαλιώτης, Α. Καρίπογλου. Ι. Κτιστάκης, Ι. Μπουτάρης,

8) Ένωση Κεντρώων (Β. Λεβέντης),

9) Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή (Ν. Μιχαλολιάκος,

10) Αγωνιστικό Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (Α.Σ.Κ.Ε.) (Ν. Καργόπουλος, Ν. Λεοντόπουλος, Σ. Στενός),

11) Κόμμα Φιλελευθέρων (Εμμ. Καλιγιάννης),

12) Δημοσθένης Βεργής - Έλληνες Οικολόγοι (Δ. Βεργής),

13) Οικολόγοι Ελλάδας - Κ. Παπανικόλας - Πολιτική Κάθαρση (Κ. Παπανικόλας),

14) Οικολόγοι Πράσινοι (εκτελεστική επιτροπή Φ. Δραγούμης, Ε. Ζώτου, Ο. Κολοκούρης, Α. Λεμπέση, Ε. Μυριβήλη, Ν. Χρυσόγελος),

15) ΟΑΚΚΕ Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ (διοικούσα επιτροπή: Γ. Ζαφειρόπουλος, Ε. Κωνσταντινοπούλου, Δ. Γουρνάς),

16) Μαρξιστικό - Λενινιστικό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος (Αν. Παπαδόπουλος, Π. Κουφοβασίλης,

17) Εργατικό Επαναστατικό Κόμμα (ΕΕΚ Τροτσκιστές) (Σαμπετάι Μάτσας, Σάββας Μιχαήλ),

18) Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Γεωργ. Τσαγκανέλιας),

19) Φιλελεύθερη Συμμαχία (Φωτ. Περλικός),

20) Κοινωνία (Εμμ. Βολουδάκης),

21) Λευκό (Κ. Ντάλιος),

22) Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο (Σ. Αναστασιάδης),

23) Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) διοικούσα επιτροπή 13 ατόμων,

24) Πατριωτικό Ανθρωπιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΝΑ.Κ.) (Γ. Δόντας),

25) Κόμμα Νέων (Κ. Τοψόγλου),

26) Ελληνική Ενότητα (ΕΛ.ΕΝ.) (Β. Πρωτόπαπας) και

27) Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας (Γ. Κόκκας).

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΕΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑ.Ο.Σ

Επίσκεψη στην Χαλκίδα πρόκειται να πραγματοποιήσει την Τρίτη 2 Ιουνίου ο βουλευτής Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος θα βρίσκεται στις 9:30 π.μ. στο Δημαρχείο Αυλίδας. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο κ. Γεωργιάδης θα περιοδεύσει στην Θήβα και θα επισκεφθεί το απόγευμα τα Γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής. Θα συνεχίσει τις επισκέψεις του στο Ακραίφνιο του νομού Βοιωτίας.

Ο βουλευτής και υποψήφιος ευρωβουλευτής του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού Θάνος Πλεύρης, θα επισκεφθεί την Τετάρτη 3 Ιουνίου την Σάμο και θα περιοδεύσει στους δήμους Μαραθοκάμπου, Καρλοβασίου, Σαμίων και Πυθαγορείου. Για τον δήμο Σαμίων το πρόγραμμα έχει ορισθεί ως εξής: επίσκεψη στην Αστυνομική Διεύθυνση, στο Λιμενικό και στο κεντρικό περίπτερο του Κόμματος, στην κεντρική πλατεία.
Στην Μεσσηνία και συγκεκριμένα στην Καλαμάτα θα βρίσκεται την Τετάρτη 3 Ιουνίου ο βουλευτής Μάκης Βορίδης, ο οποίος θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 11:30 π.μ. στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος. Θα ακολουθήσει σειρά επισκέψεων του κ. Βορίδη σε αρκετούς χώρους και πιο συγκεκριμένα: στην Αστυνομική Διεύθυνση, στην Πυροσβεστική και τέλος στην Αγορά της Καλαμάτας.
Περιοδεία στα χωριά της Χαλκιδικής θα κάνει την Τρίτη 2 Ιουνίου, ο βουλευτής Ηλίας Πολατίδης, ο οποίος στις 10:00 π.μ. θα παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στα Νέα Μουδανιά στα γραφεία της Νομαρχιακής Επιτροπής του κόμματος. Θα ακολουθήσει ομιλία του στον ίδιο χώρο σε στελέχη και φίλους του ΛΑ.Ο.Σ.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ