Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!
Η Γεννησις σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω

κόσμω το φως της γνώσεως. Εν αυτή γαρ οι

τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο.

Σε προσκυνείν τον Ήλιον της δικαιοσύνης,

και σε γινώσκειν εξ ύψους Ανατολήν.

Κύριε Δόξα Σοι.Η Παρθένος σήμερον τν Υπερούσιον τίκτει,


και η γη το σπήλαιον τω Απροσίτω προσάγει.


Άγγελοι μετά ποιμένων δοξολογούσι,


Μάγοι δε μετά αστέρος οδοιπορούσι


δι ημάς γαρ εγεννήθη Παιδιόν νέον,


Ο ΠΡΟ ΑΙΩΝΩΝ ΘΕΟΣ.

Ο προ Εωσφόρου εκ Πατρός αμήτωρ γεννηθείς,


επι της Γης απάτωρ εσαρκώθη σήμερον, εκ σου


όθεν Αστήρ ευαγγελίζεται Μάγοις, Άγγελοι δε


μετά Ποιμένων υμνούσι τον άσπορον τόκον σου,


ω Κεχαριτωμένη.


Χριστός γενάται δοξάσατε,


Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε,


Χριστός επι γης, υψώθητε.


Άσατε τω Κυρίω πάσα η γη, και εν ευφροσύνη,


ανυμνήσατε λαοί, ότι δεδόξασται.


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!