Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2010

ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΜΙΛΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΟ. ΣΥΓΚΡΟΥΕΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ; ΜΕΡΟΣ 1οΕπειδή ακούγονται συχνά, τελευταία κυρίως, τα αθεϊστικά παραμύθια περί σύγκρουσης Θρησκείας και Επιστήμης θα παρουσιαστούν εδώ τα λόγια ΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ των περασμένων αιώνων επι του θέματος. Διαβάζοντας ο αναγνώστης αυτά που έγραψαν οι μεγάλες διάνοιες της παγκόσμιας επιστήμης καταλαβαίνει εύκολα ότι όχι μόνο η θρησκεία συγκρούεται με την επιστήμη, αλλά ότι αντιθέτως, η θρησκεία υπήρξε το κύριο μέσο τους για να πετύχουν το σκοπό τους.
Ιωάννης Κέπλερ


"Και η ψυχή μου επίσης ας ψάλλη τον αίνο του Κυρίου, του Δημιουργού ώς την τελευταίαν μου πνοή. Εις αυτόν ανήκει τιμή και δόξα εις τους αιώνας. Αμήν."


Επίσης έγραψε:

"Ερευνώντας τη Δημιουργία, είναι σαν να εγγίζω τον Θεόν με τα χέρια μου"

Για τον Κέπλερ, ο περίφημος μαθηματικός Bertrand έγραψε:"Έξοχος και τολμηρός εις τας έρευνάς του δεν υπερηφανεύεται όταν ευρίσκη και εν τη χαρά του θριάμβου του τον Θεόν μόνον δοξάζει. Η μεγάλη ψηχύ του δεν ήτο κενόδοξος. Δεν επεθύμησεν ούτε τας τιμάς, ούτε τας επευφημίας των ανθρώπων"
HERSCHEL sir William

Άγγλος αστρονόμος"Όσον περισσότερον ευρύνεται το πεδίον της επιστήμης, τόσον πολυαριθμότεραι καθίστανται αι αποδείξεις περί υπάρξεως παντοδυνάμου δημιουργικής πανσοφίας"
BOUSSINESQ Zoseph


Γάλλος μαθηματικός και φυσικός"Η ύπαρξις του Θεού δεν είναι μόνον υπόθεσις, αλλά αποδεκτό επιστημονικό πόρισμα εκ των νόμων του Σύμπαντος"
SABATIER Paul


Γάλλος χημικός


"Έχω την γνώμην ότι είναι παράλογον το να αντιτάξει κανείς την θρησκείαν προς την επιστήμην. Η αντίταξις της μεν κατά της δε ουδεμίαν ωφέλειαν δύναται να επιφέρη, είναι δε κυρίως έργον ανθρώπων κακώς πληροφορημένων και δια την μίαν (θρησκείαν) και δια την άλλην (επιστήμην)"
BRAUN Werhner von

Γερμανοαμερικανός φυσικός και μηχανικός"Η επιστήμη και η θρησκεία δεν είναι ανταγωνίστριαι αλλά αδελφαί. Και οι δύο εμβαθύνουν στην ύψιστη Αλήθεια..."
LODGE σερ Όλιβερ Ιωάννης

Άγγλος φυσικός"Πιστεύω ότι η προσευχή είναι το μέσον δια την επικοινωνίαν του ανθρώπου με τον Θεό και ότι το Άγιο Πνεύμα είναι πάντα έτοιμο να μας βοηθήση στην τάσι μας προς το αγαθό και την αλήθεια"
AGASSIZ Louis

Ελβετός γεωλόγος και παλαιοντολόγος"Ο κόσμος είναι η οφθαλμοφανεστέρα απόδειξις της υπάρξεως του προσωπικού Θεού ποιητού πάντων των όντων και Προνοητού του κόσμου".

CHAUVEN Remy

Βιολόγος"Πλήν των άλλων ο Θεός θέλησε να υπάρξη ο κόσμος και προσπαθεί να εκδιώξη απ' αυτόν το κακό και την αμαρτία"
WALLACE lord Russel


Άγγλος φυσιολόγος, ένας απο τους ιδρυτές της ζωολογικής γεωγραφίας"Πάντες οι μέγιστοι επιστήμονες ήσαν θρήσκοι, ουδαμώς δε εδυσκολεύοντο να συμβιβάσουν την επιστήμη προς την πίστι. Μόνο αι μέτριαι εύρισκον ότι η περιορισμένη διάνοιά των είναι ανεπαρκής δια να περιλάβη και την επιστήμην και την πίστι"

Απο το εξαίρετο βιβλίο του π. Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλινίκου Καρούσου "Οι επιστήμονες μιλούν για το Θεό".

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: