Πέμπτη, 14 Αυγούστου 2008

Η ΑΘΑΝΑΤΟΣ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣΗ ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΡΑΝΤΟΥ ΥΠΕΡΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ

Αναβόησον Δαυίδ τις η παρούσα Εορτή;Ην ανύμνησα φησίν εν τω Βιβλίο των Ψαλμών ώς θυγατέρα θεόπαιδα και Παρθένον μετέστεισεν Αυτήν προς τας εκείθεν μονάς,Χριστός ο εξ Αυτής άνευ σποράς γεννηθείς' και δια τούτο χαίρουσι μητέρες και θυγατέρες και νύμφαι Χριστού βοώσαι'Χαίρε η μεταστάσα προς τα Άνω Βασίλεια.


Ο πάντιμος Χρόνος των Σοφών Αποστόλων ηθροίσθη θαυμαστώς του κηδεύσαι ενδόξως το σώμα Σου το Άχραντον Θεοτόκε Πανύμνητε'οίς συνύμνησαν και των Αγγέλων τα Πλήθη,την Μετάστασιν την Σήν σεπτώς ευφημούντες'ην πίστει εορτάζομεν.


Εν τη Γεννήσει Σου σύλληψις άσπορος'Εν τη Κοιμήσει Σου νέκρωσις άφθορος'θαύμα εν θαύματι διπλούν συνέδραμε Θεοτόκε πώς γαρ η απείρανδρος ,βρεφοτρόφος αγνεύουσα;Πώς δε Η Μητρόθεος νεκροφόρος μυρίζουσα;Διό συν τω Αγγέλω βοώμεν Σοι.Χαίρε Κεχαριτωμένη


Τη Ενδόξω Κοιμήσει σου Ουρανοί επαγάλλονται και Αγγέλων ΄γεγγηθε τα στρατεύματα,πάσα η Γή δε ευφραίνεται ωδήν σοι εξόδιον προσφωνούσα τη Μητρί,του των όλων δεσπόζοντος,απειρόγαμε Παναγία Παρθένε,η το γένος των ανθρώπων ρυσαμένη προγονικής αποφάσεως


Απόστολοι εκ Περάτων συναθροισθέντες ενθάδε Γεσθημανή τω χωρίο κηδευσατέ μου το Σώμα και Σύ Υιέ και Θεέ μου παράλαβε μου το Πνεύμα


Τη Αθανάτω Σου Κοιμήσει Θεοτόκε Μήτερ της Ζωης νεφέλαι τους Αποστόλους αιθερίους διήρπαζον'και κοσμικώς διεσπαρμένους ομοχώρους παρέστησαν τω Αχράντω Σου Σώματι' οι και κηδεύσαντες Σεπτώς την Φωνήν του Γαβριήλ μελοδούντες ανεβόων'Χαίρε κεχαριτωμένη Παρθένε Μήτερ Ανύμφευτε ο Κύριος μετα Σού' Μεθ'ών ως Υιόν Σου και Θεό ημών,ικέτευε,σωθήναι τας ψυχάς ημών


ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια: