Κυριακή, 27 Ιουνίου 2010

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ "ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ"

" Ένα ενδιαφέρον και ασυνήθιστο περαστατικό που αφηγούνται τα Ευαγγέλια, δημιουργεί κάποιες απορίες στους αναγνώστες". Το παρακάτω άρθρο της ΟΟΔΕ αναλύει το μεγάλο θαύμα του Χριστού για την εκδίωξη των δαιμόνων απο το Γεργεσηνό και την "μεταφορά" τους στα γουρούνια.


http://oodegr.com/oode/grafi/kd/xoiroi1.htm

"Κατένευσε δε Χριστός οικονομικώς, καίτοι το παρ' αυτών εσόμενον ουκ ηγνοηκώς. Δέδωκε γαρ αυτοίς την εξουσίαν, ίνα ημίν γένηται και τούτο μετά των άλλων ωφελείας πρόφασις και ασφαλείας ελπίς... Και μην και τούτο προς τούτοις έξεστι μαθείν, ως από γε του συμβεβηκότος τη των χοίρων αγέλη, ότι εισίν οι αλιτήριοι δαίμονες κακοί, και των υπ' αυτοίς γενομένων επίβουλοι. Τούτο γαρ εκδείξειεν αν και μάλα σαφώς το κατακρημνίσαι τους χοίρους, αποπνίξαι τε τοις ύδασι. και δια τούτο κατένευσεν αιτούσιν αυτοίς ο Χριστός, ίνα εκ του συμβεβηκότος μάθωμεν ημείς, οποίοί τινες εισιν, ως απηνείς τε και θηριώδεις" (Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας)".

Δεν υπάρχουν σχόλια: