Πέμπτη, 6 Αυγούστου 2009

Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Μεταμορφώθεις εν τω όρει Χριστέ Ο Θεός,

δείξας τοις μαθηταίς Σου, την δόξαν Σου,

καθώς ηδύναντο. Λάμψον και ημίν τοις αμαρτωλοίς,

το φως Σου το αΐδιον, πρεσβείες της Θεοτόκου,

Φωτοδώτα δόξα σοι.Επί του όρους μετεμορφώθεις, και ώς εχώρουν

οι μαθηταί σου την δόξαν Σου Χριστέ ο Θεός εθεάσαντο

ίνα όταν σε ίδωσι σταυρούμενον, το μεν πάθος

νοήσωσι εκούσιον, τω δε κόσμω κυρήξωσιν

ότι σύ υπάρχεις αληθώς το Πατρός το απαύγασμα

Το Απολυτίκιον της Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Διαδύκτιο:

http://www.youtube.com/watch?v=bvimhKLLjwQ&feature=related

Δεν υπάρχουν σχόλια: