Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2009

ΚΟΙΝΟΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΠΑΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΩΝ!!!

Μέ στόχον την νομικήν των άναγνώρισιν
Ή Ορθόδοξος Εκκλησία άς προετοιμάζεται δια τήν νέαν «άναμέτρησιν»

Οι έν Ελλάδι Παπικοί και Ευαγγελικοί συνεκρότησαν κοινόν μέτωπον μέ σκοπόν τήν νομικήν άναγνώρισιν των. Εις τό πλαίσιον αυτό οργανώνουν τήν 2αν Φεβρουαρίου καί ώραν 6 μ.μ. ημερίδα εις τό ξενοδοχεΐον «Τιτάνια» των Αθηνών. Εις τήν ημερίδα θά ομιλήσουν ό κ. Ιωάννης Κτιστάκις, Λέκτωρ τής Νομικής Σχολής τής Κομοτηνής, Δικηγόρος, κ.κ. Άλτάνα Φίλου, ερευνητής του Max-Planck Institute τής Χαϊδελβέργης διά τό δημόσιον Διεθνές καί Συγκριτικόν Δίκαιον, Γεώργιος Κωνστάντες, Δικηγόρος, μέλος του Νομικού Συμβουλίου τής Καθολικής Εκκλησίας τής Ελλάδος, Χρήστος Παπατσώρης, δικηγόρος, Νομικός εκπρόσωπος τής Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Τήν συζήτησιν θά συντονίση ό Δρ. Δημοσθένης Κατσάρκας, Διευθυντής τής Κλινικής «Αγιος Λουκάς», ώς εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ευαγγελικού Συνδέσμου.

Εις άνακοίνωσιν τύπου τονίζουν ότι οι «Μεγαλύτερες Χριστιανικές Εκκλησίες τής Ευρώπης, ή Καθολική καί ή Διαμαρτυρομένη (Ευαγγελική) δέν έχουν νομική υπόσταση στήν Ελλάδα». Έκ τών ανωτέρω προκύπτει ότι ή Όρθόδοξος Εκκλησία θά εύρεθή αντιμέτωπος μέ νέας έπιθέσεις τόσον άπό τό μέτωπον τών χριστιανικών αιρέσεων όσον καί άπό τούς ψευδοπροοδευτικούς.


"Ηδη οι εκπρόσωποι τού «μετώπου» έδωσαν καί τό πλαίσιον τού άγώνος τους. Επικαλούνται τήν Μεταρρυθμιστικήν Συνθήκην τής Λισσαβώνος, εις τήν όποίαν ή Ευρωπαϊκή 'Ένωσις δεσμεύεται νά προστατεύση τάς Έκκλησίας καί τάς θρησκευτικάς κοινότητας, όσας έχουν τήν νομικήν άναγνώρισιν βάσει τών Εθνικών νόμων έκά-στου Κράτους μέλους, άναδεικνύοντες δι' αυτού τού τρόπου τόν πολιτιστικόν πλούτον τών Κρατών.

Ή Μεταρρυθμιστική όμως Συνθήκη δέν έχει γίνει άκόμη «νόμος τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως», διότι ή τελική μορφή της δέν έχει ψηφισθή ύπό τών εκπροσώπων τών Κρατών - μελών τής Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Δι' αυτό σπεύδουν νά θέσουν τό θέμα έγκαίρως, διά νά λάβουν νομικήν ύπόστασιν. Λησμονούν όμως ότι έχουν ολίγους οπαδούς εις τήν Ελλάδα.

Ό Παπισμός προσφάτως ένισχύθη ύπό τών λαθρομεταναστών καί ηΰξησεν έλαφρώς τάς δυνάμεις του. Ένώ ό Προτεσταντισμός εις όλας τάς μορφάς του διέρχεται βαθυτάτην κρίσιν καί πολυδιάσπασιν. Εις τήν χώραν μας άναγνωρίζονται έπισήμως ύπό τής Συντεταγμένης Πολιτείας ή Όρθόδοξος Θρησκεία, ή θρησκεία τών Εβραίων καί ό Μωαμεθανισμός έξ αιτίας τών Μουσουλμάνων τής Θράκης καί άλλων περιοχών.
Ή άναγνώρισις τών Παπικών καί τών Ευαγγελικών προϋποθέτει άλλαγή τού Συντάγματος ή ψήφισιν τής Μεταρρυθμιστικής Συνθήκης.

Ή προηγούμενη Μεταρρυθμιστική Συνθήκη, ή γνωστή ώς «Εύρωσύνταγμα» έτέθη εις τά χρονοντούλαπα τής ιστορίας λόγω άντιδράσεων τών Ευρωπαϊκών Πολιτών. "Αγνωστον είναι έάν θά «έπιζήση» καί ή παρούσα έως τής «ψηφίσεώς» της ύπό τών Εύρωπαϊκών Κρατών. Τό δέ Σύνταγμα, τό όποΐον άναγνωρίζει τάς τρεΐς προαναφερθείσας θρησκείας καί τήν Όρθόδοξον Έκκλησίαν ώς έπικρατούσαν, διά νά άλλάξη χρειάζεται Βουλή, ή όποία θά δρομολογήση Συνταγματικήν Άναθεώρησιν. Καί έν συνεχεία Βουλήν ή όποία θά ψηφίση τό άναθεωρημένον Σύνταγμα. Εις έκάστην περίπτωσιν ή Όρθόδοξος Εκκλησία οφείλει νά προετοιμάζεται διά τήν νέαν «άναμέτρησιν»!

Από τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ της Παρασκευής 30/1/2009

ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΟΝ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια: